Federale steun voor realisatie spoorlijn Gent – Terneuzen

De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers stemde op donderdag 11 juni 2020 unaniem in om werk te maken van een grensoverschrijdend spoornetwerk voor goederen en personen in de Kanaalzone Gent- Terneuzen. Eerder deed de Nederlandse Tweede Kamer unaniem al hetzelfde.

De Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, North Sea Port, de Stad Gent en de gemeente Terneuzen zijn verheugd dat België en Nederland zich unaniem hebben uitgesproken om tot een gemeenschappelijke visie te komen over het grensoverschrijdende spoornetwerk voor goederen en personen in de Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen.

Personenvervoer tussen Gent en Terneuzen komt een stap dichterbij door een federale resolutie.

Rail Gent Terneuzen

De vijf partners hebben samen in het project Rail Gent Terneuzen onderzocht wat er precies nodig is om het spoor in het grensoverschrijdende havengebied tussen Gent en Terneuzen te verbeteren. Onder meer de verlenging van de spoorlijn L204 tussen Gent en Zelzate richting de Axelse Vlakte in Nederland, staat op het programma.

Steun voor Nederlands-Belgische visie voor grensoverschrijdend spoornetwerk

In december 2019 keurde de Nederlandse Tweede Kamer unaniem een motie goed om verder onderzoek te verrichten om Rail Gent Terneuzen op te nemen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) in 2020. Het federale parlement heeft vandaag donderdag 11 juni 2020 ook unaniem een resolutie goedgekeurd om samen met Nederland werk te maken van een gemeenschappelijke visie voor het grensoverschrijdende spoornetwerk voor goederen en personen in de Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen. Maar er is meer. In de federale resolutie wordt ook gevraagd om onmiddellijk te starten met de uitvoering van wat al beslist was voor spoorlijn L204: het afschaffen van overwegen op de spoorlijn en de start van potentieel- en haalbaarheidsstudies voor personenvervoer. Personenvervoer kent een belang voor 700 000 inwoners binnen de grensoverschrijdende kanaalzone die momenteel beperkt ontsloten is met openbaar vervoer.

“Een verbeterd spoornetwerk tussen Gent en Terneuzen is belangrijk voor 700 000 bewoners en de verdere ontwikkeling van North Sea Port”.

wnd. gouverneur Didier Detollenaere, voorzitter project Gentse Kanaalzone

Verdere ontwikkeling van havengebied North Sea Port

De steun van beide landen is een belangrijke stap om het spoor in het grensoverschrijdende havengebied verder te ontwikkelen zowel voor goederen- als voor personenvervoer. Beide landen werken zo mee verder aan de ontwikkeling van North Sea Port waar 525 bedrijven actief zijn en waardoor liefst 100 000 mensen een job hebben. North Sea Port is momenteel de nummer drie van de Europese havens inzake toegevoegde waarde (14,5 miljard EUR).

“Ook ondersteunen beide landen hierdoor de verdere ontwikkeling van North Sea Port waar 525 bedrijven actief zijn en 100 000 mensen een job hebben.”

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie

Inzetten op duurzame verbindingen met het achterland

De verlenging van spoorlijn L204 tot in Terneuzen zorgt voor een noodzakelijke verbetering van het goederenvervoer per spoor. De Axelse Vlakte – het grote bedrijventerrein in Nederland en nabij de grens dat in ontwikkeling is – kan dan rechtstreeks op het spoor worden aangesloten. De spoorlijn sluit aan op de Schelde-Seineverbinding. De verdere ontwikkeling van deze noord-zuid verbinding over het water én de uitbouw van het spoorwegnet laten North Sea Port toe nog meer in te zetten op duurzame verbindingen met het achterland.

Renovatie kunstwerk Speybank in Gentse Kanaalzone

Na 12 jaar weer en wind te trotseren was een renovatie van het kunstwerk ‘Speybank’ in de Gentse Kanaalzone dringend nodig. De wanden en chassisbalken van de containers begonnen ernstige roestvorming te vertonen waardoor de structurele stabiliteit in het gedrang kwam. Er werd gekozen voor een grondige aanpak: volledige vernieuwing van de containers. Vrijdag 10 januari 2020 was de renovatie een feit.

‘Renoveren van de constructie is noodzakelijk om de veiligheid te blijven waarborgen. Als eigenaar van de constructie moet de Provincie als een goede huisvader waken over haar patrimonium.’

Eerste gedeputeerde Kurt Moens

Het kunstwerk heeft een industrieel karakter, waarbij het behoud van de oorspronkelijke materie van minder belang is dan bij de restauratie van een traditioneel kunstwerk. Ook de kunstenaar van het werk heeft geen bezwaar.

Het kunstwerk van Luc Deleu werd in 2007 aangekocht in het kader van het project Gentse Kanaalzone dat de Ruimtelijke Planningsprijs 1999 won.

FC SKW speelt eerste match in nieuw stadion

Na jaren voetballen in de schaduw van de cokesfabriek van ArcelorMittal Gent heeft FC Sint-Kruis-Winkel eindelijk de plek gekregen die het verdiend: in het kanaaldorp zelf! Eindelijk gedaan met het gevaarlijke oversteken van de John Kennedylaan en de risico’s die verbonden zijn aan voetballen op een industriële site.

Op zondag 5 januari 2020 speelde het eerste elftal een eerste match in de nagelnieuwe infrastructuur langsheen de Barkstraat. De derby tegen VC Boekhoute werd overtuigend gewonnen met 3 – 0. Alvast een mooie start.

Door de realisatie van deze 1ste fase geven de Stad Gent en de partners verder uitvoering aan het strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone. Zo wint iedereen!

Voorlopige zuidelijke havenring Gent

Spoorlijn Gent-Zelzate-Terneuzen

DRJ_5945

Op 21 december 2018 keurde de minister van Omgeving het project spoorlijn Gent-Terneuzen goed als ‘strategisch project’ (tiende oproep strategische projecten, 2018, zie https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen/Strategische-projecten) .

Met dit strategisch project willen de overheden, de haven, de bedrijven en de bewoners in de regio de spoorambities concreet maken. De aanvraag voor dit strategisch project werd ingediend door de provincie Oost-Vlaanderen (Project Gentse Kanaalzone). 67% van de financiering is afkomstig van het Vlaams gewest, 33% van de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent. Volgende instanties of groeperingen ondersteunden de aanvraag via een ‘letter of support’: provincie Zeeland, North Sea Port, Gent, Evergem, Zelzate, Wachtebeke, Terneuzen, VOKA, Vegho, GMF, ArcelorMittal, Volvo Cars, Infrabel en de bewonersgroepen van Oostakker, Sint-Kruis-Winkel, Rieme, Hoge Weg, Moerbeke, Muide-Meulestede en Terdonk.

Waarover gaat dit project?

Naast de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen zorgt deze fusie voor nieuwe dynamiek in de regio. De integratie van beide havens tot North Sea Port noodzaakt een verbeterde interne goederenspoorverbinding. De toegenomen economische groei maakt dat een deel van de vacatures niet langer ingevuld raakt. Een reizigerstrein is het middel om werkzoekenden in de stad naar de bedrijven in de haven te brengen. Deze trein kan meteen ook zorgen voor een goede verbinding van Terneuzen, Zelzate, Wachtebeke, de kanaaldorpen en Oostakker met Gent en omstreken. In tijden van congestie op de weg, van klimaatactie en een grote maatschappelijke aandacht voor de fijn stofproblematiek, wordt spoor een aanlokkelijk alternatief, al dan niet gekoppeld aan nieuwe technologie zoals waterstof (zowel grijze als groene waterstof is op termijn voorhanden in het havengebied).

Dit project heeft tot doel de nodige omkadering te kunnen aanleveren om deze grensoverschrijdende visie vanuit een ruimtelijke-mobiliteitsinsteek verder uit te werken en om te zetten in een actieprogramma voor realisatie op het terrein, gekoppeld aan initiatieven om realisatiemiddelen te bekomen.

Als producten beoogt het project o.m.:

 • een werkbare projectstructuur met alle betrokken partners
 • structuurschetsen voor de hele grensoverschrijdende kanaalzone mbt toekomstige spoorontsluitingen zowel voor goederen als voor personen (macroniveau, lange termijn) (inclusief de havenspoorlijn langsheen de E34)
 • structuurschetsen voor de verschillende (nieuwe) stationsomgevingen die een eensgezinde en gedragen visie uitdrukken (microniveau)
 • een actieprogramma ter realisatie,
 • middelen voor realisatie voor zowel het goederen- als het personenvervoer in de regio
 • een verruiming van het draagvlak, zodat op alle niveaus (Europees, Nederland, federaal, Vlaams, provinciaal, lokaal,…) werk kan gemaakt het verbeteren van de spoorontsluiting van de Gentse haven
 • een goede afstemming tussen goederenvervoer en tussen personenvervoer

Het project start medio juni 2019 en loopt 3 jaar onder leiding van een projectcoördinator.

 

Een spoorlijn van Gent naar Terneuzen, zowel voor goederen als voor personen

De vraag naar goed openbaar vervoer leeft al langer in de Gentse kanaalzone. Vooral voor het inzetten van de bestaande goederenspoorlijn 204 tussen Gent-Dampoort en ArcelorMittal voor reizigersvervoer bestaat een groot draagvlak. Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben hierrond in het verleden acties en initiatieven opgezet, de provincieraad en de betrokken gemeenteraden stemden hierrond unanieme moties. Voordelen van een grensoverschrijdende spoorlijn voor zowel goederen als personen:

 • minder files
 • extra troef voor de vestiging van nieuwe bedrijven en/of goederenstromen
 • beter invullen van de openstaande vacatures in het grensoverschrijdende havengebied
 • betere luchtkwaliteit (cfr. fijn stof actieplan voor Gent en de Gentse kanaalzone)
 • vermindering C02 uitstoot (cfr. Vlaams en provinciaal klimaatplan)

Medio 2017 verkregen de havens van Gent en Zeeland Seaports, nu gefuseerd tot North Sea Port, subsidies van Europa (in kader van Connecting Europe Facility (CEF). Projectpartners zijn de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, de stad Gent en de gemeente Terneuzen. Het Europees project gaat uit van een grensoverschrijdende spoorlijn van Gent naar Terneuzen voor zowel personen als goederen. Dankzij dit Europees project staat de spoorlijn Gent-Zelzate-Terneuzen hoog op de agenda’s.

Momenteel loopt de opmaak van de potentieelstudie voor personenvervoer.

Meerjarenplan investeringsplan van NMBS en Infrabel 2018-2019

Dit najaar liep het overleg over het nieuwe investeringsplan voor de NMBS en Infrabel. 24 parlementsleden van diverse partijen schreven de bevoegde mobiliteitsministers (minister François Bellot en minister Ben Weyts) aan om de spoorlijn Gent-Zelzate-Terneuzen mee in dit investeringsplan te krijgen.

De inspanningen van de parlementsleden van de diverse partijen hebben hun vruchten afgeworpen. De inzet van personenvervoer op spoorlijn 204 is meegenomen in het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams gewest en de Federale overheid omtrent de strategische spoorinvesteringsprojecten. In dit belangrijke akkoord is voor de opwaardering van spoorlijn L204 een budget voorzien van 1 miljoen € voor studiekosten en 10 miljoen € Vlaamse cofinanciering voor de afschaffing van de overwegen op L204 langs de R4.

Tevens is beslist dat, indien de Europese subsidies voor een bedrag van 18,2 miljoen € effectief worden ontvangen in het kader van de elektrificatie van de Lijn Mol-Hamont, de federale regering de voorkeur zal geven aan de ondertekening van een bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord voor de herbesteding van deze geldmiddelen voor de ombouw van de spoorlijn L204.

Voor de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen, binnen één toonaangevend havengebied, zullen Europese middelen gesolliciteerd worden om het project mee te financieren.

Tenslotte voorziet het akkoord ook in 4,8 miljoen € aan federale middelen voor de aanpassing van de haven van Gent aan de Europese normen inzake goederenvervoer.

Project Klein-Rusland

Ondertekening raamovereenkomst Moervaartvallei

In de Raamovereenkomst Moervaartvallei engageren de Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen, stad Gent, gemeenten Moerbeke en Wachtebeke, North Sea Port, polder Moervaart en Zuidlede en de landbouw- en natuurorganisaties zich om een kwaliteitsvolle inrichting en beheer van de natuur- en landbouwgebieden in het gebied te realiseren en daarbij oplossingen voor de lokale landbouwers uit te werken.

Op 25 mei werd deze Raamovereenkomst plechtig ondertekend de partners  in het Molencentrum Mola te Wachtebeke.

groep1

20180526-DSC_8484

20180526-DSC_846020180526-DSC_841520180526-DSC_8549

Project Moervaartvallei

Project R4WO

Het Project R4WO staat voor de ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen in Gent, Zelzate en Evergem. Tijdens de ombouw zullen er o.a. veilige fiets(snel)wegen aangelegd worden langs en over/onder de R4. Ook zullen er bijna geen kruispunten met lichten meer zijn; deze worden grotendeels vervangen door bruggen, tunnels of onderdoorgangen om het verkeer veiliger te maken. De R4 West zal voor een vlotte verbinding zorgen tussen de E34/Nederland en de E40/E17, maar ook voor een vlotte bereikbaarheid van de havenbedrijven.

Voor meer informatie, bekijk het filmpje op www.wegenenverkeer.be/R4WO

A010_Aalst_geluidsschermen