Verder samenwerken in de Moervaartvallei

Op donderdag 29 september ondertekenden de acht partners van het project Moervaartvallei een samenwerkingsovereenkomst om hun engagement voor het gebied te bekrachtigen. Op die manier brengen Provincie Oost-Vlaanderen, North Sea Port, Stad Gent en Sint-Niklaas en gemeente Wachtebeke, Moerbeke, Lochristi en Stekene inzet en middelen samen om natuur en landbouw in de regio verder te versterken.

Met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen de partners vooral werk maken van Fase 2 van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Moervaartvallei, waarbij met de natuur- en landbouworganisaties naar een consensus wordt gezocht over de inrichting van nieuwe natuurgebieden én het vrijwaren van gebieden voor de beroepslandbouw in de Moervaartvallei.

De toekomst van de Moervaartvallei

Voor het gebied liep van 2017 tot 2020 al een zogenaamd ‘Strategisch Project’ in uitvoering van het Vlaams ruimtelijk beleid. Omwille van de uitbreiding van het Gentse deel van North Sea Port binnen het havengebied dreigde natuur te verdwijnen. De compensatie hiervan werd gepland in de Moervaartvallei, maar stuitte op verzet. In opdracht van de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw ging de gouverneur in overleg met de landbouworganisaties en natuurverenigingen om een voorstel uit te werken voor de inrichting van de vallei. Met succes. De gedragen consensus tussen alle middenveldpartners resulteerde in 2018 in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Moervaartvallei Fase 1.

Het werk was echter nog niet af en er wachtten ook nieuwe uitdagingen. Daarom werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarmee de samenwerking tussen de partners wordt verdergezet. De officiële ondertekening, die omwille van de coronapandemie werd uitgesteld, vond plaats in Wachtebeke, langs de oevers van de Moervaart.

Op de foto (van links naar rechts): Dick Engelhardt (North Sea Port), An Vervliet (gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen), Riet Gillis (gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen), Koen Mertens (schepen Moerbeke), Gouverneur Carina Van Cauter, Astrid De Bruycker (schepen Stad Gent), Wout De Meester (schepen Sint-Niklaas), Rudy Van Cronenburg (burgemeester Wachtebeke), Stany De Rechter (burgemeester Stekene) en Yves Deswaene (burgemeester Lochristi).

“Vandaag bundelen lokale partners, samen met North Sea Port en Provincie Oost-Vlaanderen de krachten om landbouw en natuur in de Moervaartvallei verder te versterken. De ondertekening  van de samenwerkingsovereenkomst is een engagement van alle partners voor een duurzame ontwikkeling van dit gebied.”

Gouverneur Carina Van Cauter, voorzitter Project Moervaartvallei

“De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Project Moervaartvallei geeft rechtszekerheid aan de verdere ontwikkeling van het Gentse deel van North Sea Port binnen het havengebied. Zoals voor het vestigen en uitbreiden van bedrijfsactiviteiten en voor het transporteren en opslaan van bepaalde goederen. Tegelijkertijd betekent dit dat er in de Moervaartvallei nieuwe natte natuur komt, ter compensatie van vegetaties die in het havengebied kunnen verloren gaan. North Sea Port wil hiermee zichtbaar meewerken aan natuurherstel en aan een kwaliteitsvolle leefomgeving.”

Daan Schalck, CEO North Sea Port

“Met de samenwerkingsovereenkomst zorgen we voor een breed draagvlak voor het openruimteproject Moervaartvallei. De open ruimte in de Moervaartvallei wordt behouden en versterkt, we maken werk van bosuitbreiding en natuurontwikkeling. Dat alles doen we in nauwe samenwerking met lokale verenigingen en bedrijven, waaronder horeca en landbouw.”

Riet Gillis, gedeputeerde voor Milieu en Natuur Provincie Oost-Vlaanderen

Voorlopige zuidelijke havenring: verkeersveiliger en meer leefbaarheid

Om het noorden van Gent en de haven North Sea Port veiliger en beter bereikbaar te maken, moeten de komende jaren bruggen, wegen en kruisingen worden aangepast. Een studie onderzocht de ingrepen die nodig zijn tussen de R4 Oost in Oostakker, rond het Grootdok en de R4 West in Wondelgem. Vijf instanties zijn bereid om de ingrepen uit te voeren of verder te onderzoeken. Zeker is dat het het doorgaand verkeer wordt verlegd van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan.

De ‘Voorlopige Zuidelijke Havenring’ is een drukke, belangrijke route voor zowel de haven als de stad. Langs die verbinding tussen de rechter en de linkeroever van het Kanaal Gent-Terneuzen rijden dagelijks duizenden auto’s, vrachtwagens, treinen en fietsers. Veel verkeer doorkruist noodgedwongen de wijk Muide-Meulestede via de New Orleansstraat.

Overzichtsplan met aanduiding van het studiegebied project ‘Voorlopige Zuidelijke Havenring’. (2021 Omgeving bv)

Een studie onderzocht hoe de huidige ringweg ten zuiden van North Sea Port voor alle weggebruikers vlotter en veiliger kan worden ingericht. Tegelijk is het doel om de verkeersimpact op de omliggende wijken te milderen en de bereikbaarheid van de bedrijven in de haven te waarborgen.

Gemeenschappelijke visie

De projectpartners hebben een gemeenschappelijke visie uitgewerkt op toekomstige infrastructuur voor wegverkeer, treinen en fietsers. In een intentieovereenkomst maken ze afspraken om samen ruimtelijke ingrepen uit te voeren of verder te onderzoeken.

‘Ik ben verheugd dat alle projectpartners bereid zijn om samen werk te maken van een betere noordelijke ontsluiting voor de stad en van de zuidelijke ontsluiting voor de haven, in afwachting van een definitieve oost-westverbinding tussen Oostakker en Evergem.’

Carina Van Cauter, gouverneur Provincie Oost-Vlaanderen

De studie gebeurde in het kader van het Project Gentse Kanaalzone in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Stad Gent en North Sea Port en met medewerking van Infrabel.

Intentieovereenkomst met eerste deelprojecten

Er is verder onderzoek nodig vooraleer enkele deelprojecten op het terrein kunnen worden uitgevoerd. Dit zijn de vier voornaamste onderzoeksresultaten uit de intentieovereenkomst:

1. De trajectverlegging van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan

De Stad Gent, de Vlaamse overheid en North Sea Port gaan hier samen verder werk van maken. De trajectverlegging draagt bij tot de leefbaarheid van Muide-Meulestede en garandeert het economisch functioneren van de aangrenzende bedrijven.

De New Orleansstraat wordt vergroend op maat van de woonwijk. De Port Arthurlaan wordt de nieuwe voorlopige zuidelijke havenring. (2021 Omgeving bv)

‘Momenteel rijdt het verkeer dwars door de dichtbewoonde en dichtbebouwde wijk Muide-Meulestede. Dat willen we aanpakken. Door de Zuidelijke Havenring te verleggen naar de Port Arthurlaan wordt de wijk veiliger en wordt de leefkwaliteit beter.’

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

‘North Sea Port wil bijdragen aan een leefbare en veilige omgeving voor bedrijven, werknemers en omwonenden. Het is cruciaal dat de haven voor iedereen vlot en veilig bereikbaar is. Het verleggen van het verkeer over de New Orleansstraat naar de havenweg Port Arthurlaan kan daartoe bijdragen.’

Daan Schalck, CEO North Sea Port

Impressie van een vergroende New Orleansstraat op maat van de woonwijk Muide – Meulestede. (2021 Omgeving bv)

‘Met de nieuwe Meulestedebrug en het verleggen van het verkeer naar de Port Arthurlaan creëren we een win-win voor zowel bewoners als voor de havenbedrijven. De dichtbevolkte woonwijk krijgt een zachte en groene overgang tussen de stad en de haven. Voor de havenbedrijven zal dat een betere doorstroming van het havenverkeer betekenen.’

Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel, Sport en Haven

2. De aanleg van een nieuwe fietsbrug bij het knooppunt Hogeweg-Singel

De fietsbrug tilt de fietssnelwegen F40 en F400 over het spoor en de weg. Op korte termijn begint een ontwerpoefening om te komen tot een dossier dat kan worden aanbesteed.

Impressie van de nieuwe fietsbrug ter hoogte van de Singel en de Hogeweg. (2021 Omgeving bv)

‘In het projectgebied van de voorlopige zuidelijke havenring zijn veel belangrijke fietsverbindingen aanwezig die op een kwaliteitsvolle manier ingericht gaan worden. Zoals de nieuw aan te leggen fietsbrug bij het knooppunt Hogeweg-Singel waar twee fietssnelwegen samenkomen.’

Kurt Moens, gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen

3. De ongelijkgrondse kruising op het knooppunt Afrikalaan – Vliegtuiglaan

Het knooppunt Vliegtuiglaan-Afrikalaan moet vier kwesties verzoenen: de voorlopige zuidelijke havenring, de fietssnelweg F400 met noord-zuidgerichte aansluitingen, het ontvlechten van het spoor- en wegverkeer door middel van een ongelijkgrondse spoorkruising en een goede doorstroming op de N424 (as Afrikalaan – Vliegtuiglaan – John F. Kennedylaan).

Om een oplossing te zoeken voor het kruispunt Vliegtuiglaan en Afrikalaan en ook het geheel van de overwegen in de omgeving, is diepgaander ruimtelijk ontwerpend onderzoek nodig om alle opties uit de studie in beeld te brengen en af te wegen, met name: het spoor in ophoging, de wegenis in ophoging, plus eventuele alternatieven. Deze studie houdt rekening met de overwegenstrategie van Infrabel die de veiligheid, de mobiliteit en de leefbaarheid van de omgeving wil verbeteren.

Weg omhoog of spoor omhoog? Dit wordt verder onderzocht. (2021 Omgeving bv)

4. De ‘missing link’ van de fietssnelweg F42 vanaf de Spesbroekstraat richting Buitensingel

De Provincie Oost-Vlaanderen gaat in 2022 een gewenst tracé afwegen ten opzichte van andere tracés, in overleg met de Stad Gent en de Vlaamse overheid. De Stad Gent werkt voorstellen uit om op korte termijn al oplossingen te bieden.

Deze zuidelijke havenring is nog voorlopig. In de verre toekomst is een definitieve oost-westverbinding tussen Oostakker en Evergem nodig om het zeehavengebied en de stadsregio Gent aan te takken op het hogere wegennet. Komt die oost-westverbinding er, dan hoeft niet alle doorgaand verkeer nog zuidelijk rond de haven en evenmin door de wijk Muide-Meulestede.

Informatiesessies naar bewoners en bedrijven

Omwonenden en bedrijven worden komend voorjaar geïnformeerd over de resultaten van de studie. Ook nadien worden bewoners en bedrijven nauw betrokken bij verdere onderzoeken.

‘We investeren vandaag al in de bouw van de Verapazbrug, de nieuwe Meulestedebrug én de herinrichting van de R4 West en Oost. Dit alles met het oog op een verhoogde fiets- en verkeersveiligheid, een vlottere doorstroming en leefbaarheid. Auto’s en vrachtwagens zullen in de toekomst op de R4 rijden zonder kruispunten tegen te komen. Maar de grootste verbetering komt er daar voor de fietsers. Dankzij fietsbruggen, -tunnels en -onderdoorgangen zal alle fietsverkeer er conflictvrij verlopen. Bovendien zal ingezet worden op de trajectverlegging van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan. In de verre toekomst is het echter ook nodig een definitieve oost-westverbinding te realiseren tussen Oostakker en Evergem om zo Gent en zijn haven leefbaar en bereikbaar te houden.’

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

‘Het is fijn vaststellen dat alle partners de krachten bundelen om werk te maken van een betere infrastructuur tussen stad en haven. Tegelijkertijd investeren in spoor, weg en fiets is een hink-stap-sprong voor een meer verkeersveilige en leefbare ontsluiting van de stad en de haven in het algemeen en Muide – Meulestede in het bijzonder.’

Alain Moerman, projectcoördinator ‘Voorlopige Zuidelijke Havenring’

Havenweek North Sea Port: leefomgeving belangrijk thema

Ook tijdens de havenweek van North Sea Port was een veilige en gezonde leefomgeving een belangrijk thema. Tijdens het panelgesprek ‘Haven en haar leefomgeving’ op 29 november 2021 gingen bewoners, experts en het havenbedrijf in dialoog. Ook het Project Gentse Kanaalzone schoof mee aan tafel.

“Heel fijn dat we rond het thema haven en omgeving de aftrap hebben kunnen geven van een geslaagde virtuele Havenweek 2021. Het is boeiend werken op de scheidslijn tussen haven en omgeving. In dat spanningsveld is luisteren naar elkaar cruciaal om op een constructieve manier gemeenschappelijke antwoorden te zoeken.”

Carl Dejonghe, coördinator Project Gentse Kanaalzone

Toelichting figuur: de koppelingsgebieden worden door de Vlaamse Landmaatschappij steevast in overleg met de bewoners gerealiseerd. Deze gebieden zijn cruciaal voor de leefbaarheid van de kanaaldorpen in het Vlaamse deel van North Sea Port.

Tekeningen door visueel kunstenaar Steven Bouwens, www.visueelvergaderen.nl.

Herbekijk het panelgesprek via deze link.

Samen werken aan meer leefbaarheid

Meer dan ooit is het garanderen van een gezonde en veilige leefomgeving een belangrijke thema in de verdere uitbouw van de haven. Bewoners, experts, North Sea Port en het Project Gentse Kanaalzone hebben daarom regelmatig overleg.  

“Het is goed dat we snel weten wat de krachtlijnen zijn voor de komende jaren. Dan kunnen we er op inspelen, heel snel zeggen dat gaat een probleem zijn en daar moet er voor de bewoners iets gebeuren.”

Josiane Van Waesberghe, bewonersgroep Rieme

‘Onze Haven’ kwam op bezoek tijdens een dergelijk overleg. Bekijk de reportage via deze link.

Een duidelijk toekomstbeeld voor Zelzate

Ter hoogte van Zelzate komen heel wat te ontwikkelen infrastructuren samen in combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen: de verdere omvorming van de R4-Oost en R4-West (R4WO), spoorprojecten (Rail Ghent Terneuzen, Trein Gent Terneuzen en de havenspoorlijn), pijpleidingen (oa. CUST), de toekomst van Klein Rusland met de reservatiestrook voor de verdieping van de Zelzatetunnel, kanaalaanpassingen,… Op dit moment is er echter geen geïntegreerd toekomstbeeld vastgelegd voor al deze infra. Om alle puzzelstukken samen te leggen en een duidelijk toekomstbeeld voor Zelzate te creëren, heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, in overleg met provinciegouverneur Carina Van Cauter, de opdracht gegeven aan het projectbureau Gentse Kanaalzone om een dergelijk toekomstbeeld te maken. ‘Het doel is verder inzicht krijgen in de complexiteit, verwevenheid én de ruimtelijke en landschappelijke impact van de verschillende projecten’, zegt minister Peeters. ‘We zullen hiervoor uiteraard nauw samenwerken met North Sea Port, alle betrokken overheden en organisaties.’

Op vraag van omgeving en stakeholders

De verschillende projecten bevinden zich in een verschillende fasen van besluitvorming. Het dossier R4WO is het verst gevorderd.  De werken in het kader van de eerste quick wins zijn gestart, en de PPS-procedure is lopende. ‘Voor al die te ontwikkelen infrastructuren en ruimtelijke ontwikkelingen bij Zelzate is een doordacht toekomstbeeld nodig. In de omgeving en bij verschillende stakeholders leeft al lang de vraag naar het ontwikkelen van een gedragen visie. Om aan deze vraag tegemoet te komen, starten we nu een conceptuele ontwerpoefening op’, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. ‘Op voorstel van mijn administratie én na overleg met Carina Van Cauter, provinciegouverneur én voorzitter van het project Gentse Kanaalzone, laat ik deze opdracht via het projectbureau Gentse Kanaalzone lopen. Het projectbureau heeft expertise in de procesbegeleiding van dergelijke processen en heeft een uitstekend netwerk in de Kanaalzone. De subsidie-overeenkomst van de Vlaamse overheid met het projectbureau Gentse Kanaalzone maakt het mogelijk om deze extra opdracht aan hen op te dragen.’

Ter hoogte van Zelzate ontwikkelen de komende jaren een groot aantal verschillende infrastructuren tot een complex knooppunt. Een duidelijk toekomstbeeld is wenselijk. (© Omgeving bv)

 

Concrete aanpak uitwerken met alle betrokken partijen

‘Vóór de conceptuele ontwerpoefening van start gaat, zal er eerst een inventarisatie gebeuren van de beschikbare kennis over de infrastructuren en ruimtelijke ontwikkelingen die in Zelzate samen komen. De komende weken wordt een startoverleg opgezet met alle betrokken overheden en stakeholders. Tijdens dat overleg zullen we aan alle betrokken partijen vragen om deze oefening te ondersteunen. Daarnaast is het bedoeling om verdere afspraken te maken voor de concrete aanpak: timing, uitwerken van een bestek, financieringsafspraken, …’, bevestigt Carina Van Cauter nog.

Zicht vanaf de Zonneberg richting Debbautshoek en openstaande Zelzatebrug. Achter de akker en struikengordel ligt de E34 verscholen. (© Carl Dejonghe)

Over het projectbureau Gentse Kanaalzone

Sinds november 2002 is het projectbureau Gentse Kanaalzone het subregionaal overlegorgaan voor de impact van havenactiviteiten op de ruimtelijke ordening, het leefmilieu, de mobiliteit en leefbaarheid van de woonkernen. Het projectbureau Gentse Kanaalzone is op die manier de spil in het bewaken van de evenwichtige, geïntegreerde gebiedsgerichte uitbouw van de kanaalzone en dit via de realisatie van een jaarprogramma dat gezamenlijk met alle partners tot stand komt. Het project Gentse Kanaalzone is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Evergem en Zelzate, de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid en Havenbedrijf Gent-North Sea Port (Flanders).

Nieuwe recreatieve fietskaart kanaalzone

De nieuwe recreatieve fietskaart is er!

Spring op de fiets en ontdek verrassende plekken in en rond de Gentse kanaalzone!

Deel je foto’s en ervaringen op Instagram of Facebook. En misschien sta jij wel in de volgende nieuwsbrief.

#hierbijonsindekanaalzone

België, Vlaanderen en Nederland tekenen intentieverklaring voor spoorlijn Gent-Terneuzen

Donderdag 25 februari 2021 — België, Vlaanderen en Nederland gaan samen de spoorontsluiting van North Sea Port verder uitwerken met het project Rail Gent Terneuzen (RGT). Om de spoorambities verder waar te maken ondertekenden verschillende partners op woensdag 24 februari een intentieverklaring.

De partners gaan samen verder plannen uitwerken voor een betere spoorontsluiting in North Sea Port tussen Gent en Terneuzen. Ze beogen hierbij drie infrastructuurprojecten:

  • een nieuwe spoorverbinding tussen Zelzate (B) en Axel (NL);
  • de uitbreiding en ontsluiting naar het noorden van de spoorbundel ‘Zandeken’ aan het Kluizendok (B);
  • een nieuwe zuid-oostboog in het spoor ten oosten van de Sluiskilbrug (NL).

Aanduiding van de 3 essentiële spoorprojecten. (© North Sea Port – Rail Gent Terneuzen)

België, Vlaanderen en Nederland voorzien samen 4 miljoen euro (50/50) voor de verdere planuitwerking van RGT. De ondertekenaars zijn hoopvol dat Europa dit unieke grensoverschrijdende spoorproject mee financiert en zullen zich daarvoor gezamenlijk inzetten. Met de ondertekening van de intentieverklaring kondigt zich een nieuwe fase aan in de projectontwikkeling: de nadere uitwerking van de plannen tot 2024. De intentieverklaring voorziet ook in afspraken voor de verdere invulling van het proces en criteria om keuzes te maken.

De intentieverklaring werd ondertekend door de Belgische minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Aan Belgische en Vlaamse zijde tekenden het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, de Stad Gent en de Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter de verklaring. Aan Nederlandse zijde tekenden de Provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en ProRail mee. Als Nederlands-Vlaamse haven ondertekende ook North Sea Port de intentieverklaring.

Een grensoverschrijdende havenregio met multimodale en duurzame ontsluiting

Het gebied rond Gent en Terneuzen ontwikkelt zich meer en meer tot één samenhangende grensoverschrijdende regio, bijvoorbeeld inzake arbeidsmarkt, woningmarkt, cultuur en zorg. De fusie van North Sea Port tot een grensoverschrijdende haven in 2018 versterkt deze ontwikkeling.

De ondertekenende partijen uit Nederland, België en Vlaanderen delen een ambitie voor regionale groei en de ontwikkeling van een dynamisch en florerend North Sea Port. Een verdere ontwikkeling van de spoorontsluiting in het havengebied is daarbij essentieel. North Sea Port maakt deel uit van drie Europese vervoerscorridors waar spoorvervoer een belangrijk deel van uitmaakt. Door de realisatie van de drie spoorprojecten kan North Sea Port zich op Europees niveau verder ontwikkelen als grensoverschrijdende multimodale haven en verbetert de bereikbaarheid van de bedrijven.

‘Meer en beter spoor is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van North Sea Port waar 525 bedrijven actief zijn en 100.000 mensen een job hebben.’

– Kurt Moens, eerste gedeputeerde

RGT bevordert de ontwikkeling van het multimodaal vervoer in de haven waardoor het spoor beter kan samengaan met vervoer van goederen via binnenvaart, zeevaart, weg en pijpleiding. Extra spoorontsluitingen passen ook in het klimaatbeleid door in te zetten op duurzaam transport en leefbaarheid rond en in het havengebied.

Personenvervoer

De aanleg van de spoorverbinding tussen Axel en Zelzate biedt, op termijn, kansen voor grensoverschrijdend personenvervoer tussen Gent en Terneuzen. Deze spoorlijn kan een belangrijk onderdeel vormen van het voorstadsnet van Gent en de vervoerregio, met relevantie voor Oostakker, de kanaaldorpen, Zelzate, Terneuzen en de bereikbaarheid van de bedrijven in de haven. Uit eerste studies blijkt alvast dat het reizigerspotentieel tussen Gent en Terneuzen vergelijkbaar is met soortgelijke grensoverschrijdende regionale spoorlijnen.

“De intentieverklaring is een nieuwe mijlpaal voor de verbetering van het spoornetwerk tussen Gent en Terneuzen en brengt personenvervoer een stap dichterbij.”

– Carina Van Cauter, gouverneur provincie Oost-Vlaanderen

Eerste investeringen gepland

In Vlaanderen zijn de eerste investeringen gepland. De ombouw van de R4 West en de R4 Oost voorziet alvast in de aanleg van 3 spoorkokers voor de nieuwe spoorverbinding Axel-Zelzate. Ook in Nederland zijn eerste spoorinvesteringen voorzien. RGT is (gedeeltelijk) opgenomen in het compensatiepakket ‘Wind in de zeilen’, een economisch en sociaal investeringsplan voor Zeeland na het niet doorgaan van de verhuis van de marinierskazerne naar Vlissingen.

Breed draagvlak voor beter spoor

‘Een betere spoorontsluiting voor North Sea Port past in de ambitie van de Belgische regering om het volume van het goederenvervoer per spoor te verdubbelen tegen 2030. Een betere spoortoegang naar de havens betekent winst voor de binnenlandse economie en voor de lokale bedrijven: één euro investeren in het spoor brengt gemiddeld 3 euro op voor de economie. Door vrachtwagens van de weg te halen, werken we ook voor het klimaat. Daarnaast versterkt de verbinding van Gent met Terneuzen ook de internationale samenwerking met Nederland. Ik ben tevreden dat dit project goed onderzocht wordt en wacht nu de conclusies van de studies af.’ Infrabel volgt de instemming van minister Gilkinet en is verheugd over de ambitie van North Sea Port om het spoor te ontwikkelen en kijkt uit naar de uitvoering.

– Georges Gilkinet, Belgisch minister van Mobiliteit

‘Vanuit Vlaanderen juichen we een initiatief als RGT enkel toe. Het is een voorbeeld van hoe we door middel van samenwerking onze doelstellingen inzake de modal shift kunnen bereiken, een verschuiving richting het spoor zorgt niet alleen voor een vermindering van vrachtverkeer over de weg, het geeft ook een logistieke en economische boost, met finaal een positieve impact op onze luchtkwaliteit en ons klimaat. Door middel van de Vlaamse spoorprioriteiten, opgenomen in het strategisch meerjarenplan van Infrabel, lag de focus vanuit Vlaanderen reeds op spoorlijn 204, met de intentieverklaring voor RGT verscherpen we verder de aandacht voor de Gentse havenzone.’

– Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

‘Het vervoer van goederen per trein is een duurzaam alternatief voor het vervoer over de weg en daarom is het goed dat we naar mogelijk nieuwe spoorverbindingen kijken. Door een oude wens voor een verbetering van de spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen nu nader te onderzoeken komt deze een stap dichterbij. Het is goed dat Nederland en België hier samen in optrekken.’

– Stientje van Veldhoven, Nederlands staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

‘Naast economische motieven zijn voor de drie spoorprojecten het verbeteren van duurzaamheid en leefbaarheid in en rond het grensoverschrijdende havengebied van groot belang. Inzetten op een daling van het vervoer over de weg ten gunste van duurzame alternatieven zoals spoor is de ambitie. RGT kan op termijn 8.500 vrachtwagens per maand van de weg halen, met tot 80% minder CO2-uitstoot per kilometer tot gevolg.’

– Daan Schalck, CEO van North Sea Port

‘Na het plannen van de Nieuwe Sluis in Terneuzen en de fusie van de Gentse haven met Zeeland Seaports is deze spoorontsluiting een nieuwe stap in onze grensoverschrijdende samenwerking. Een samenwerking waar we ten volle in geloven voor de verdere, duurzame, uitbouw van North Sea Port.’

– Sofie Bracke, havenschepen Stad Gent

‘Is de goederenspoorlijn rond het Kanaal van Gent naar Terneuzen voor onze haven economisch van levensbelang, met een reizigerstrein tussen Gent en Terneuzen zal onze regio pas echt één bloeiende, grensoverschrijdende woning- en arbeidsmarkt kennen. We gaan laten zien dat de agglomeratie Gent-Terneuzen bestaat en leeft. Dat is de schaal waarop in de toekomst moet worden geopereerd.’

– Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen

Rapport luchtkwaliteit

Dit rapport beschrijft de resultaten van de luchtkwaliteitsmetingen in 2019 in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone. De VMM mat er de polluenten stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof. De meetresultaten van deze polluenten worden getoetst aan de Europese regelgeving en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Verder bespreekt het rapport de trend van de afgelopen jaren voor de gemeten polluenten en komt ook de trend in de uitstoot en de voornaamste bronnen van de polluenten aan bod.

In bijlage vindt u de samenvatting van dit rapport. Voor een gedetailleerde bespreking van de resultaten verwijzen we naar het rapport dat u kunt terugvinden op de VMM-site via https://www.vmm.be/lucht/publicaties-lucht.

Federale steun voor realisatie spoorlijn Gent – Terneuzen

De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers stemde op donderdag 11 juni 2020 unaniem in om werk te maken van een grensoverschrijdend spoornetwerk voor goederen en personen in de Kanaalzone Gent- Terneuzen. Eerder deed de Nederlandse Tweede Kamer unaniem al hetzelfde.

De Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, North Sea Port, de Stad Gent en de gemeente Terneuzen zijn verheugd dat België en Nederland zich unaniem hebben uitgesproken om tot een gemeenschappelijke visie te komen over het grensoverschrijdende spoornetwerk voor goederen en personen in de Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen.

Personenvervoer tussen Gent en Terneuzen komt een stap dichterbij door een federale resolutie.

Rail Gent Terneuzen

De vijf partners hebben samen in het project Rail Gent Terneuzen onderzocht wat er precies nodig is om het spoor in het grensoverschrijdende havengebied tussen Gent en Terneuzen te verbeteren. Onder meer de verlenging van de spoorlijn L204 tussen Gent en Zelzate richting de Axelse Vlakte in Nederland, staat op het programma.

Steun voor Nederlands-Belgische visie voor grensoverschrijdend spoornetwerk

In december 2019 keurde de Nederlandse Tweede Kamer unaniem een motie goed om verder onderzoek te verrichten om Rail Gent Terneuzen op te nemen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) in 2020. Het federale parlement heeft vandaag donderdag 11 juni 2020 ook unaniem een resolutie goedgekeurd om samen met Nederland werk te maken van een gemeenschappelijke visie voor het grensoverschrijdende spoornetwerk voor goederen en personen in de Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen. Maar er is meer. In de federale resolutie wordt ook gevraagd om onmiddellijk te starten met de uitvoering van wat al beslist was voor spoorlijn L204: het afschaffen van overwegen op de spoorlijn en de start van potentieel- en haalbaarheidsstudies voor personenvervoer. Personenvervoer kent een belang voor 700 000 inwoners binnen de grensoverschrijdende kanaalzone die momenteel beperkt ontsloten is met openbaar vervoer.

“Een verbeterd spoornetwerk tussen Gent en Terneuzen is belangrijk voor 700 000 bewoners en de verdere ontwikkeling van North Sea Port”.

wnd. gouverneur Didier Detollenaere, voorzitter project Gentse Kanaalzone

Verdere ontwikkeling van havengebied North Sea Port

De steun van beide landen is een belangrijke stap om het spoor in het grensoverschrijdende havengebied verder te ontwikkelen zowel voor goederen- als voor personenvervoer. Beide landen werken zo mee verder aan de ontwikkeling van North Sea Port waar 525 bedrijven actief zijn en waardoor liefst 100 000 mensen een job hebben. North Sea Port is momenteel de nummer drie van de Europese havens inzake toegevoegde waarde (14,5 miljard EUR).

“Ook ondersteunen beide landen hierdoor de verdere ontwikkeling van North Sea Port waar 525 bedrijven actief zijn en 100 000 mensen een job hebben.”

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie

Inzetten op duurzame verbindingen met het achterland

De verlenging van spoorlijn L204 tot in Terneuzen zorgt voor een noodzakelijke verbetering van het goederenvervoer per spoor. De Axelse Vlakte – het grote bedrijventerrein in Nederland en nabij de grens dat in ontwikkeling is – kan dan rechtstreeks op het spoor worden aangesloten. De spoorlijn sluit aan op de Schelde-Seineverbinding. De verdere ontwikkeling van deze noord-zuid verbinding over het water én de uitbouw van het spoorwegnet laten North Sea Port toe nog meer in te zetten op duurzame verbindingen met het achterland.

Renovatie kunstwerk Speybank in Gentse Kanaalzone

Na 12 jaar weer en wind te trotseren was een renovatie van het kunstwerk ‘Speybank’ in de Gentse Kanaalzone dringend nodig. De wanden en chassisbalken van de containers begonnen ernstige roestvorming te vertonen waardoor de structurele stabiliteit in het gedrang kwam. Er werd gekozen voor een grondige aanpak: volledige vernieuwing van de containers. Vrijdag 10 januari 2020 was de renovatie een feit.

‘Renoveren van de constructie is noodzakelijk om de veiligheid te blijven waarborgen. Als eigenaar van de constructie moet de Provincie als een goede huisvader waken over haar patrimonium.’

Eerste gedeputeerde Kurt Moens

Het kunstwerk heeft een industrieel karakter, waarbij het behoud van de oorspronkelijke materie van minder belang is dan bij de restauratie van een traditioneel kunstwerk. Ook de kunstenaar van het werk heeft geen bezwaar.

Het kunstwerk van Luc Deleu werd in 2007 aangekocht in het kader van het project Gentse Kanaalzone dat de Ruimtelijke Planningsprijs 1999 won.