DRJ_5945

Spoorlijn Gent-Zelzate-Terneuzen

DRJ_5945Een spoorlijn van Gent naar Terneuzen, zowel voor goederen als voor personen

De vraag naar goed openbaar vervoer leeft al langer in de Gentse kanaalzone. Vooral voor het inzetten van de bestaande goederenspoorlijn 204 tussen Gent-Dampoort en ArcelorMittal voor reizigersvervoer bestaat een groot draagvlak. Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben hierrond in het verleden acties en initiatieven opgezet, de provincieraad en de betrokken gemeenteraden stemden hierrond unanieme moties. Voordelen van een grensoverschrijdende spoorlijn voor zowel goederen als personen:

  • minder files
  • extra troef voor de vestiging van nieuwe bedrijven en/of goederenstromen
  • beter invullen van de openstaande vacatures in het grensoverschrijdende havengebied
  • betere luchtkwaliteit (cfr. fijn stof actieplan voor Gent en de Gentse kanaalzone)
  • vermindering C02 uitstoot (cfr. Vlaams en provinciaal klimaatplan)

Medio 2017 verkregen de havens van Gent en Zeeland Seaports, nu gefuseerd tot North Sea Port, subsidies van Europa (in kader van Connecting Europe Facility (CEF). Projectpartners zijn de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, de stad Gent en de gemeente Terneuzen. Het Europees project gaat uit van een grensoverschrijdende spoorlijn van Gent naar Terneuzen voor zowel personen als goederen. Dankzij dit Europees project staat de spoorlijn Gent-Zelzate-Terneuzen hoog op de agenda’s.

Momenteel loopt de opmaak van de potentieelstudie voor personenvervoer.

Meerjarenplan investeringsplan van NMBS en Infrabel 2018-2019

Dit najaar liep het overleg over het nieuwe investeringsplan voor de NMBS en Infrabel. 24 parlementsleden van diverse partijen schreven de bevoegde mobiliteitsministers (minister François Bellot en minister Ben Weyts) aan om de spoorlijn Gent-Zelzate-Terneuzen mee in dit investeringsplan te krijgen.

De inspanningen van de parlementsleden van de diverse partijen hebben hun vruchten afgeworpen. De inzet van personenvervoer op spoorlijn 204 is meegenomen in het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams gewest en de Federale overheid omtrent de strategische spoorinvesteringsprojecten. In dit belangrijke akkoord is voor de opwaardering van spoorlijn L204 een budget voorzien van 1 miljoen € voor studiekosten en 10 miljoen € Vlaamse cofinanciering voor de afschaffing van de overwegen op L204 langs de R4.

Tevens is beslist dat, indien de Europese subsidies voor een bedrag van 78,2 miljoen € effectief worden ontvangen in het kader van de elektrificatie van de Lijn Mol-Hamont, de federale regering de voorkeur zal geven aan de ondertekening van een bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord voor de herbesteding van deze geldmiddelen voor de ombouw van de spoorlijn L204.

Voor de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen, binnen één toonaangevend havengebied, zullen Europese middelen gesolliciteerd worden om het project mee te financieren.

Tenslotte voorziet het akkoord ook in 4,8 miljoen € aan federale middelen voor de aanpassing van de haven van Gent aan de Europese normen inzake goederenvervoer.

DSC_0113

Project Moervaartvallei

pres-e1457100553399

Project Klein-Rusland

A010_Aalst_geluidsschermen

Project R4WO

Het Project R4WO staat voor de ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen in Gent, Zelzate en Evergem. Tijdens de ombouw zullen er o.a. veilige fiets(snel)wegen aangelegd worden langs en over/onder de R4. Ook zullen er bijna geen kruispunten met lichten meer zijn; deze worden grotendeels vervangen door bruggen, tunnels of onderdoorgangen om het verkeer veiliger te maken. De R4 West zal voor een vlotte verbinding zorgen tussen de E34/Nederland en de E40/E17, maar ook voor een vlotte bereikbaarheid van de havenbedrijven.

Voor meer informatie, bekijk het filmpje op www.wegenenverkeer.be/R4WO

A010_Aalst_geluidsschermen

werkenvolvo

Werken aan het kruispunt R4/Langerbruggestraat in Oostakker

Vanaf 22 oktober starten de werken aan het kruispunt R4/Langerbruggestraat in Oostakker (aan Volvo Car). Alle info over de werken op http://wegenenverkeer.be/werken/nieuw-knooppunt-r4langerbruggestraat-oostakker

wandelkaartdesteldonk

Nieuwe wandelkaart koppelingsgebied Desteldonk

wandelkaartdesteldonk

Vanaf nu kan je hier de nieuwe wandelkaart downloaden.

Doornzele-Noord

In het koppelingsgebied Doornzele-Noord zijn de graafwerken voor de aanleg van de ecologische stroken volop aan de gang. Werken waar je niet naast kan kijken.
De moeraszone dient als kleine bijdrage tot de verplichte compensatie van de ‘verdwenen natuur’ bij de havenontwikkeling in de Gentse Kanaalzone.

 

Meulestedebrug vervangen door tweelingbruggen

De Meulestedebrug, een belangrijke verbinding tussen het noorden van Gent en het zuiden van de haven over het kanaal Gent-Terneuzen, wordt vervangen door twee aparte bruggen naast elkaar met op elke brug twee rijstroken. Dat meldt waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal, dat met alle partijen een akkoord bereikte over het voorkeurscenario.

De huidige Meulestedebrug dateert uit de jaren vijftig en is sterk verouderd en aan vervanging toe. Of een deel van de brug behouden wordt vanuit erfgoedwaarde, is nog niet duidelijk. Vast staat dat het verkeer over enkele jaren over twee afzonderlijke beweegbare nieuwe bruggen zal rijden, met telkens twee rijstroken en eventueel ook nog een afzonderlijke opstelstrook voor linksafslaande bewegingen richting Wiedauwkaai. “Dit heeft heel wat voordelen”, zegt woordvoerster Tine Schouteden (W&Z). “Zo kan bij een defect of herstelling de naastliggende brug nog steeds gebruikt worden voor doorgaand verkeer.”

In het goedgekeurde scenario worden ook de aangrenzende kruispunten aangepakt en is er veel aandacht voor de zwakke weggebruikers, aldus nog de waterwegbeheerder. “Zo komt er aan de stadszijde van de brug een tweerichtingsfietspad dat fietsers op een directe en veilige manier aan beide oevers van Meulestede moet brengen. Daarnaast wordt ook een fietsonderdoorgang tussen beide zijden van de Meulestedekaai verder onderzocht.”

Het voorkeurscenario wordt nu verder uitgewerkt en W&Z verwacht dat de bouw ten vroegste eind 2016 kan starten. De Gentse schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen) reageert alvast opgetogen. “De Meulestedebrug zoals die er nu is, is een probleem naar mobiliteit toe”, zegt Watteeuw. “Er komt een duidelijke plaats voor fietsers en voetgangers, want die is er nu niet.” Dat het aantal rijstroken verdubbeld wordt, zal volgens Watteeuw de files in de aangrenzende woonwijk terugdringen.