Project ‘Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland (Zelzate)’

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan Briers, wil samen met de bewoners van de Zelzaatse woonwijk Klein-Rusland een helder beeld krijgen op de toekomst. Samen met de Vlaamse overheid, de gemeente Zelzate, de sociale huisvestingsmaatschappij én de bewoners onderzoekt hij wat de beste toekomst is voor de wijk. Op 26 februari 2016 nam de Vlaamse regering de startbeslissing voor het project.

Adviesvraag voorontwerp voorkeursbesluit

Documenten adviesvraag voorontwerp voorkeursbesluit complex project ‘Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland (Zelzate)’

Ontwerp synthesenota

Ontwerp strategisch milieu-effectenrapport

Nota realisatiestrategie

Voorontwerp voorkeursbesluit

Tijdens de adviesperiode van het voorontwerp voorkeursbesluit gaven verschillende instanties een advies. Hieronder vind je het overwegingsdocument met de bundeling van adviezen en de aanpassingen aan het voorontwerp voorkeursbesluit.

Overwegingsdocument

Voorkeursalternatief Klein-Rusland

Duidelijkheid voor bewoners Klein-Rusland: kwaliteitsvolle nieuwe woningen in kern Zelzate

In 2015 stapten een aantal bewoners van de wijk Klein Rusland naar gouverneur Jan Briers met de vraag om iets te doen aan de leefbaarheid van de wijk. Hij beloofde toen een oplossing te zoeken in overleg met de bewoners, de gemeente, de woonmaatschappij en de Vlaamse Overheid. Vandaag, op 29 juni 2018, schoof de Vlaamse Regering een voorontwerp-voorkeursalternatief naar voren. Ze stelt voor om de bewoners op termijn een nieuwe, kwaliteitsvolle sociale huurwoning dichter bij het centrum van Zelzate Oost of Zelzate West aan te bieden en de huidige wijk gefaseerd over een periode van tien jaar te verlaten. Dit voorstel biedt volgens alle partners de beste garantie op een goede en duurzame toekomst voor de huidige bewoners (eigenaars en huurder), maar ook voor toekomstige huurders.

Voorkeur voor versterking kern Zelzate

Op voorstel van gouverneur Jan Briers en in overleg met de bewoners, de gemeente, de cvba Wonen en tal van Vlaams partners die twee jaar lang àlle mogelijkheden onderzochten, koos de Vlaamse Regering ervoor om de bewoners van Klein-Rusland eindelijk een echte toekomst te bieden. Jan Briers trok als voorzitter van project Gentse Kanaalzone het project: “De partners van het complex project bieden hen daarom op termijn een nieuwe, kwaliteitsvolle sociale huurwoning aan dichter bij het centrum van Zelzate Oost of Zelzate West. De huidige wijk zou dan gespreid over tien jaar verlaten worden. In totaal staan 160 nieuwe huurwoningen op het programma, eventueel aangevuld met private woningen of sociale koopwoningen.” De kosten (inclusief grondverwervingen) worden geraamd op 53 miljoen euro maar kunnen nog wijzigen bij de verdere uitwerking van het alternatief.

Dit voorstel biedt de beste garantie op een goede en duurzame toekomst (voor eigenaars en huurders). Het voorziet in een ruime waaier aan ondersteunende maatregelen voor de eigenaars van een woning in Klein-Rusland en een begeleidingsplan voor de huurders en eigenaars.

De bouw van kwaliteitsvolle nieuwe woningen in de kern van Zelzate biedt het meest garanties op een goede leefbaarheid en draagt dus het meeste zorg voor de bewoners voor Klein-Rusland.

Masterplan voor Zelzate

Op basis van de verschillende onderzoeken blijkt dat de wijk Klein Rusland op termijn nog geïsoleerder zal worden door toekomstige infrastructuur. “Kwaliteitsvol wonen doe je vandaag niet meer vlakbij industriesites, maar in kernen van centra waar je beschikt over een netwerk aan diensten op wandel- of fietsafstand. Die diensten zijn niet meer aanwezig in de buurt van de wijk Klein-Rusland, maar wel in de kern van Zelzate” zegt Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. De verhuis van de woningen naar de kern wordt gekoppeld aan de opmaak van een masterplan voor Zelzate. In dat masterplan wordt een duidelijke visie rond de ruimtelijke ontwikkelingen, woonbeleid en mobiliteit uitgewerkt . Ook de nabestemming van de huidige wijk komt hierbij aan bod.

Nauwe samenwerking met de bewoners en omwonenden

In het voorkeursalternatief worden verschillende locaties in Zelzate voorgesteld waar nieuwe woonontwikkelingen gerealiseerd worden voor de bewoners van Klein-Rusland. Deze locaties zijn nog niet definitief en zullen verder onderzocht worden op hun haalbaarheid.

  • Kastanjeplein: huidige site met bejaardenwoningen wordt omgevormd naar gemengd woonproject.
  • Charles Andriesstraat: gemengd woonproject met sociale huurwoningen en private / sociale koopwoningen .
  • Slachthuisstraat/Rene Vermandelstraat: sociale huurwoningen met uitzicht op water.
  • Denderdreve: groter gemengd sociaal/privaat project.
  • Afwerken woonlint Denderdreve: kleine woonontwikkeling ter hoogte van de op te heffen KMO-zone.
  • Endeke: groter gemengd sociaal/privaat project.
  • Krekelmuyter: 20-tal sociale huurwoningen.
  • Kleine wooneenheden binnen het woongebied van Zelzate op kleinere percelen met verkrotte of verloederde panden of onbebouwde percelen.

Het onderzoek gebeurt in overleg met de bewoners van Klein-Rusland en de omwonenden van de nieuwe locaties. Zij worden van bij de start nauw betrokken bij de uitwerking van de nieuwe plannen.

Infomarkt, zitdagen en openbaar onderzoek

Tijdens een informatiemarkt op 4 juli in BOC Klein-Rusland krijgen bezoekers meer uitleg over het voorstel. Van 16 tot 21 uur leggen vertegenwoordigers van de Provincie, de gemeente en de sociaal bemiddelaar van de Vlaamse overheid het voorstel uit en beantwoorden vragen. Om 19 uur geeft de gouverneur zelf een korte toelichting.

In juli en augustus organiseert de gouverneur zitdagen voor alle bewoners van de wijk. Tijdens individuele gesprekken wordt het voorstel opnieuw toegelicht en geluisterd naar wensen en opmerkingen. Zo kan er gepaste begeleiding voorzien worden waarbij elke bewoner uit Klein-Rusland gepaste huisvesting krijgt.

In het najaar van 2018 kunnen bewoners van Zelzate tijdens het openbaar onderzoek ook nog eens hun mening geven over het voorstel.  Nadien volgt er nog een periode van ongeveer 2 jaar waarin het project verder uitgewerkt wordt. De start van de werken wordt pas verwacht vanaf ten vroegste 2021.

Geïntegreerd onderzoek complex project Leefbaarheid Klein-Rusland

Tussen juni 2017 en november 2017 werd het geïntegreerd onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit de opmaak van een strategische milieu-effectenrapport (MER) en de opmaak van een kostenraming. De samenvatting van het geïntegreerd onderzoek werd gebundeld in een vlot leesbare synthesenota.

In december 2017 werd gestart met de opmaak van een nota realisatiestrategie. Deze nota had als doel de verschillende alternatieven tot een fijner detailniveau uit te werken. De nota werd afgewerkt in april 2018 en kwam tot stand na workshops met experten en het bewonersoverleg.

U kan alle documenten hieronder terugvinden.

Ontwerp strategische milieu-effectenrapport

Ontwerp synthesenota

Nota realisatiestrategie

Procesnota versie 4

Alternatievenonderzoek voor Klein-Rusland - 19 juni 2017

Tijdens de consultatieronde (8 februari 2017 tot en met 11 maart 2017) hebben we heel wat reacties en adviezen op de alternatievenonderzoeksnota (AON) ontvangen. Hoe wij met deze reacties en adviezen zijn omgegaan, is vanaf vandaag te lezen in het overwegingsdocument en de geactualiseerde AON. In deze geactualiseerde AON wordt beschreven met welke alternatieven we uiteindelijk aan de slag gaan en hoe het onderzoek zal verlopen.

Vanuit de dienst MER werden richtlijnen opgesteld voor de milieubeoordeling.

Alle documenten kan u hieronder downloaden, deze zullen ook ter inzage liggen in het gemeentehuis van Zelzate:

Raadpleging van het publiek over de alternatievenonderzoeksnota - 8 februari 2017-11 maart 2017

Denk mee over de alternatieven voor de wijk Klein-Rusland

De Vlaamse overheid en het projectbureau Gentse Kanaalzone willen de leefbaarheid van de huidige bewoners van de wijk Klein-Rusland verbeteren. Ze onderzoeken daarvoor verschillende mogelijkheden. Deze zoektocht verloopt via de procedure van de ‘complexe projecten’.

In de afgelopen maanden werden verschillende opties gebundeld in een alternatievenonderzoeksnota. In deze nota staan de verschillende mogelijkheden of alternatieven voor de wijk die verder onderzocht zullen worden en hierin wordt ook uitgelegd hoe het milieu-onderzoek verloopt.

Bent u benieuwd naar de voorstellen? Of hebt u zelf goede ideeën voor de bewoners van de wijk Klein-Rusland?

U bent welkom op een van de zitdagen in BOC Klein-Rusland op volgende data: dinsdagnamiddag 14 februari van 14u-17u, donderdagvoormiddag 2 maart van 9u-12u of dinsdagnamiddag 7 maart van 14u-16u.

Van 8 februari 2017 tot en met 11 maart 2017 kunt u de alternatievenonderzoeksnota inkijken in uw gemeente, downloaden op de website van uw gemeente of op www.gentsekanaalzone.be/klein-rusland

Gemeente Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate

Tot en met 11 maart 2017 kunt u uw advies of alternatief aangetekend of tegen ontvangstbewijs in de gemeente indienen tav Projectbureau Gentse Kanaalzone.

U kunt uw inspraakreactie ook mailen naar info@gentsekanaalzone.be.

Hier kan u de alternatievenonderzoeksnota inkijken en downloaden.

Op 8 februari 2017 ging er een infomarkt door in het gemeentehuis van Zelzate. Bekijk hier de presentatie van de alternatieven.

Op deze invulfiche kan je opmerkingen of aanvullingen op de voorgestelde alternatieven formuleren. Bezorg deze tegen 11 maart aan info@gentsekanaalzone.be of geef deze af op een van de zitdagen of in het gemeentehuis van Zelzate, afdeling vergunningen.

Startbeslissing Vlaamse regering 26 februari 2016

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan Briers, wil samen met de bewoners van de Zelzaatse woonwijk Klein-Rusland een helder beeld krijgen op de toekomst. Samen met de Vlaamse overheid, de gemeente Zelzate, de sociale huisvestingsmaatschappij én de bewoners onderzoekt hij wat de beste toekomst is voor de wijk. Op 26 februari 2016 nam de Vlaamse regering de startbeslissing voor het project. Hieronder vind je de meest recente info over het project.

Startbeslissing Vlaamse Regering

Geactualiseerde procesnota (september 2016)

Infoavond gouverneur voor de bewoners van Klein-Rusland - 7 oktober 2015

Op 7 oktober 2015 gaf de gouverneur een toelichting aan de bewoners over het project. De presentatie van de infoavond vind je  hier.

Nieuwsbrieven voor de bewoners van Klein-Rusland

Hier vind je de nieuwsbrief Project Klein-Rusland (juni 2016)

Geïnteresseerd in de digitale nieuwsbrief over het project voor Klein-Rusland? Schrijf je hier in.