home

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan Briers, wil samen met de bewoners van de Zelzaatse woonwijk Klein-Rusland een helder beeld krijgen op de toekomst. Samen met de Vlaamse overheid, de gemeente Zelzate, de sociale huisvestingsmaatschappij én de bewoners onderzoekt hij wat de beste toekomst is voor de wijk. Dit gebeurt via de procedure ‘complexe projecten’.

Situering

Klein-Rusland in Zelzate is een woonbuurt uit het interbellum en telt 240 woningen, waarvan er thans nog ongeveer 160 bewoond zijn. De wijk kampt al 20 jaar met ernstige leefbaarheidsproblemen door zijn geïsoleerde ligging te midden van infrastructuur en industrie en de slechte toestand van de woningen.

Doelstelling project

Het verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van Klein-Rusland is de hoofddoelstelling.
Bedoeling is dat de huidige bewoners (zowel huurders als eigenaar-bewoners) zo snel mogelijk in een voor hen betaalbare woning met hedendaags comfort in een leefbare woonomgeving kunnen wonen. Een ruimtelijk duurzame en budgettair verantwoorde oplossing die toekomstbestendig is, vormt het uitgangspunt.

aanpak

Procedure

Op 26 februari 2016 besliste de Vlaamse Regering om een oplossing te zoeken voor de leefbaarheidsproblematiek van de wijk Klein Rusland. Hiervoor werd de procedure van het complex project “Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein Rusland (Zelzate)” opgestart. Vijf mogelijke alternatieven werden grondig onder de loep genomen via ontwerpend onderzoek, een milieu-effectenonderzoek en een kostenraming.

Op basis van de onderzoeksresultaten stelde de Vlaamse Regering op 29 juni 2018 voor dat bouw van kwaliteitsvolle nieuwe woningen in de kern van Zelzate de beste garanties biedt op een goede leefbaarheid en dus het meeste zorg draagt voor de bewoners van Klein-Rusland. Aan de bewoners van de wijk wordt daarom op termijn een nieuwe, betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoning aangeboden dichter bij het centrum van Zelzate Oost of Zelzate West.

Timing

Een complex project verloopt in 4 fases.

Momenteel bevinden het project zich op het einde van de onderzoeksfase. De Vlaamse Regering legt de keuze vast in het ontwerp van voorkeursbesluit. Tijdens het openbaar onderzoek kan de ruime bevolking reageren. Na eventuele bijsturing legt de Vlaamse Regering de keuze principieel vast. Daarna start de uitwerkingsfase.

Tijdens de uitwerkingsfase worden de plannen in detail onderzocht. Dit duur ongeveer 2-2,5 jaar. Pas daarna start de uitvoering op het terrein zelf.

In overleg met de inwoners wordt nagegaan wat voor hen persoonlijk de beste oplossing is en hoe de overheid hen daarbij kan ondersteunen. Verwacht wordt dat de laatste bewoners in 2030 de wijk verlaten.

Voorkeur

Uit onderzoek bleek dat de bouw van kwaliteitsvolle nieuwe woningen in de kern van Zelzate het meest garanties biedt op een goede leefbaarheid en dus het meeste zorg draagt voor de bewoners van Klein-Rusland. Aan de bewoners van de wijk wordt daarom op termijn een nieuwe, betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoning aangeboden dichter bij het centrum van Zelzate Oost of Zelzate West.

Vijf locaties zijn het meest kansrijk:

  • Op korte termijn: Charles Andriesstraat (A2), Slachthuisstraat/Rene Vermandelstraat (A3) en Krekelmuyter (B3)
  • Op middellange termijn: Kastanjeplein (A1) en Denderdreve (B1)

Verder wordt ook de locatie Endeke (B2) meegenomen alsook locaties met verwaarloosde panden in de kern van Zelzate-Oost of Zelzate West (A4).

Deze locaties zijn nog niet definitief en worden in de uitwerkingsfase van het complex project verder onderzocht worden op hun haalbaarheid. Voor een aantal locaties werden reeds richtinggevende schetsen gemaakt om de potentie van de site in beeld te brengen. De beelden en kaarten zijn illustratief en niet definitief.

In totaal staan 160 nieuwe huurwoningen op het programma, eventueel aangevuld met private woningen of sociale koopwoningen. De kosten (inclusief grondverwervingen) worden geraamd op 53 miljoen euro maar kunnen nog wijzigen bij de verdere uitwerking van het alternatief.

Voor Klein Rusland wordt een nabestemming ontwikkeld met aandacht voor de historiek van de wijk.

voorkeur

voorkeur
Kastanjeplein Denderdreve Endeke Charles Andriesstraat Krekelmuyter Diverse kleinschalige sites in Zelzate

Kastanjeplein

Nu

-       30 gepensioneerdenwoningen (uitgeleefd)
rond lokaal dienstencentrum

Toekomst:

-       90-102 woningen rond lokaal dienstencentrum waarvan

.       30 sociale huurwoningen voor Klein-Rusland

.       30 vervangwoningen voor de gepensioneerden

.       30-42 private of sociale koopwoningen

Eigenaar:

-       OCMW Zelzate

-       Woningen in beheer CVBA Wonen

Denderdreve

Nu

-       hoeve met gronden

Toekomst:

-       95 woningen (grondgebonden rijwoningen
+ geclusterd wonen aan de hoeve)

-       diensten (gerenoveerde hoeve + stal)
waarvan 60 sociale huurwoningen

-       overige: sociale koop- of private woningen.

Kenmerk:

-       lagere woondichtheid door ligging in residentiele wijk

Eigenaar:

-       OCMW Gent

Endeke

 Nu:

-       Landbouwgronden

Toekomst:

-       Nieuwe woningen

Eigenaar:

Privaat

Charles Andriesstraat

Nu

-       voetbalterrein, bos, ruigte

Toekomst:

-       120 nieuwe woningen waarvan

.       80 sociale huurwoningen

.       40 private of sociale koopwoningen

-       2 clusters van grondgebonden rijwoningen

-       1 appartement met toren van 8 verdiepingen

-       Oplossing voor voetbalterrein en kantine

Eigenaar:

-       Vlaamse Overheid

-       Privaat

Krekelmuyter

Nu

-       braak – vergunningsaanvraag voor 15 sociale koopwoningen

Toekomst:

-       35 woningen, waarvan
15 s
ociale koop- en 20 sociale huurwoningen

Eigenaar:

-       CVBA Wonen

Diverse kleinschalige sites in Zelzate

-       20-tal sociale huurwoningen realiseren op verschillende kleinere sites
in de kern van Zelzate

-       Inventarisatie van verwaarloosde sites

-       Kwalitatieve verdichtingsprojecten in de kern van Zelzate

Documenten

De beslissingen en onderzoekdocumenten die bij de uitwerking van het complex project tot stand kwamen en komen, kunt u hier downloaden. De meest recente documenten vindt u steeds bovenaan.

ADVIESVRAAG VOORONTWERP VOORKEURSBESLUIT – 12 JULI 2018

Documenten adviesvraag voorontwerp voorkeursbesluit complex project ‘Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland (Zelzate)’.

GEÏNTEGREERD ONDERZOEK COMPLEX PROJECT LEEFBAARHEID KLEIN-RUSLAND – 29 JUNI 2018

Tussen juni 2017 en november 2017 werd het geïntegreerd onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit de opmaak van een strategische milieueffectenrapport (MER) en de opmaak van een kostenraming. De samenvatting van het geïntegreerd onderzoek werd gebundeld in een vlot leesbare synthesenota.

In december 2017 werd gestart met de opmaak van een nota realisatiestrategie. Deze nota had als doel de verschillende alternatieven tot een fijner detailniveau uit te werken. De nota werd afgewerkt in april 2018 en kwam tot stand na workshops met experten en het bewonersoverleg.

U kan alle documenten hieronder terugvinden.

ALTERNATIEVENONDERZOEK VOOR KLEIN-RUSLAND – 19 JUNI 2017

Tijdens de consultatieronde (8 februari 2017 tot en met 11 maart 2017) hebben we heel wat reacties en adviezen op de alternatievenonderzoeksnota (AON) ontvangen. Hoe wij met deze reacties en adviezen zijn omgegaan, is vanaf vandaag te lezen in het overwegingsdocument en de geactualiseerde AON. In deze geactualiseerde AON wordt beschreven met welke alternatieven we uiteindelijk aan de slag gaan en hoe het onderzoek zal verlopen.

Vanuit de dienst MER werden richtlijnen opgesteld voor de milieubeoordeling.

Alle documenten kan u hieronder downloaden, deze zullen ook ter inzage liggen in het gemeentehuis van Zelzate:

STARTBESLISSING VLAAMSE REGERING – 26 FEBRUARI 2016

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan Briers, wil samen met de bewoners van de Zelzaatse woonwijk Klein-Rusland een helder beeld krijgen op de toekomst. Samen met de Vlaamse overheid, de gemeente Zelzate, de sociale huisvestingsmaatschappij én de bewoners onderzoekt hij wat de beste toekomst is voor de wijk. Op 26 februari 2016 nam de Vlaamse regering de startbeslissing voor het project.

Nieuws
FAQ

Hoe lang kunnen de bewoners van Klein Rusland nog in hun woning blijven?
De toekomstplannen voor Klein Rusland worden uitgestippeld via de procedure van ‘complexe projecten’.
De definitieve beslissing verwachten we in het voorjaar van 2019. Daarna wordt het gekozen alternatief in detail uitgewerkt. Ten vroegste in 2021 gaat de eerste spade in de grond voor de bouw van nieuwe woningen.
De verhuis gebeurt in verschillende fasen. We houden rekening met de staat van de huidige woning, de ligging van de woning in de wijk en de wens van de bewoners om op korte of op middellange termijn te verhuizen.
Tegen 2028-2030 moeten alle bewoners verhuisd zijn.

Kunnen de bewoners kiezen naar welke plaats ze verhuizen?
Vermoedelijk niet. We werken immers met een fasering, waarbij de nieuwe locaties niet allemaal op hetzelfde moment gerealiseerd worden. We kunnen wel rekening houden met buren die samen willen verhuizen naar een nieuwe locatie.

Wat gebeurt er met de huidige wijk Klein-Rusland?
De woonfunctie van Klein Rusland wordt geleidelijk aan uitgedoofd. Over een nieuwe nabestemming denken we na in de volgende fase. Hier moet ruimte zijn voor een herinnering aan de wijk.

Stijgt de huurprijs van de nieuwe woningen?
Dat is afhankelijk van veel factoren: de gezinssituatie en het inkomen van de huurders, de waarde van de nieuwe woning. Voor sommigen zal de huurprijs stijgen, voor anderen dalen. We zoeken samen met de bewoners oplossingen die het best passen bij hun persoonlijke situatie.

Welke begeleiding wordt er voorzien?
We werken een begeleidingsplan uit en starten daarmee op de zitdagen in de zomer van 2018. Door individuele gesprekken willen we samen met de bewoners nagaan welke begeleiding er nodig is. Daarnaast voorzien we ook maatregelen om hen te ondersteunen. Het gaat onder meer over verhuispremies voor huurders en vergoedingen voor eigenaars.

Meer info

Met vragen en suggesties kunt u steeds terecht bij

Iris Lauwaert
Contactgegevens
Projectbureau Gentse Kanaalzone
09 267 83 04
iris.lauwaert@oost-vlaanderen.be

Met vragen over onteigeningen en het sociaal begeleidingsplan kunt u contact opnemen met:

Anouk Pattyn
Bemiddelaar grootschalige Vlaamse infrastructuurwerken

0493 31 75 75
anouk.pattyn@mow.vlaanderen.be
bemiddelaar.mow.vlaanderen.be