Een definitief ontwerp van strategisch plan werd op 3 mei 2007 ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de stuurgroep Netwerk Gentse Kanaalzone. Aansluitend werd over dit strategisch plan een advies uitgebracht door de raden van de gemeenten Evergem en Zelzate, de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en de raad van bestuur van North Sea Port. Op 9 november 2007 werd een ondertekende versie van het strategisch plan aan de Vlaamse Minister-President, Kris Peeters, overhandigd.

De tekst van het definitief ontwerp van strategisch plan (mei 2007), het bijhorend kaartmateriaal en de bijlagenbundel kan je hieronder downloaden.

Ontwerp strategisch plan Gentse kanaalzone (mei 2007)
Kaart 1 Situering plangebied in de Gentse en Zeeuwse kanaalzone
Kaart 2 Situering in de Gentse kanaalzone
Kaart 3 Situering bedrijventerreinen uit bestemmingsplannen in de kanaalzone
Kaart 4 Risicozonering in de bedrijventerreinen
Kaart 5 Veiligheidszonering rond de bedrijventerreinen
Kaart 6 Globale gewenste ruimtelijke structuur
Kaart 7 Hypothese van gewenste ruimtelijke structuur kanaalzone
Kaart 8 Te verwijderen woninggroepen
Kaart 9 Bij prioriteit te saneren gronden
Kaart 10 Interventiekaart lokaliseerbare zeer kortetermijnacties

Bij deze ontwerptekst hoort ook een bijlagenbundel met tekst en kaartmateriaal die je hieronder kan downloaden.

Bijlagenbundel met teksten
Kaartenbundel met betrekking tot de watertoets
Kaartenbundel met betrekking tot de economische aspecten
Kaartenbundel met betrekking tot mobiliteitsaspecten
Kaartenbundel met betrekking tot milieuaspecten
Kaartenbundel met betrekking tot natuuraspecten
Kaartenbundel met betrekking tot leefbaarheidsaspecten
Kaartenbundel met betrekking tot landschapsaspecten