Rapport luchtkwaliteit

Dit rapport beschrijft de resultaten van de luchtkwaliteitsmetingen in 2019 in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone. De VMM mat er de polluenten stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof. De meetresultaten van deze polluenten worden getoetst aan de Europese regelgeving en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Verder bespreekt het rapport de trend van de afgelopen jaren voor de gemeten polluenten en komt ook de trend in de uitstoot en de voornaamste bronnen van de polluenten aan bod.

In bijlage vindt u de samenvatting van dit rapport. Voor een gedetailleerde bespreking van de resultaten verwijzen we naar het rapport dat u kunt terugvinden op de VMM-site via https://www.vmm.be/lucht/publicaties-lucht.