ALGEMEEN

Evaluatie- en toekomstperspectievennota

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening zeehavengebied Gent - Fase 2"

Strategisch plan voor de Gentse kanaalzone

Een definitief ontwerp van strategisch plan werd op 3 mei 2007 ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de stuurgroep Netwerk Gentse Kanaalzone. Aansluitend werd over dit strategisch plan een advies uitgebracht door de raden van de gemeenten Evergem en Zelzate, de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en de raad van bestuur van North Sea Port. Op 9 november 2007 werd een ondertekende versie van het strategisch plan aan de Vlaamse Minister-President, Kris Peeters, overhandigd.

De tekst van het definitief ontwerp van strategisch plan (mei 2007), het bijhorend kaartmateriaal en de bijlagenbundel kan je hieronder downloaden.

Ontwerp strategisch plan Gentse kanaalzone (mei 2007)
Kaart 1 Situering plangebied in de Gentse en Zeeuwse kanaalzone
Kaart 2 Situering in de Gentse kanaalzone
Kaart 3 Situering bedrijventerreinen uit bestemmingsplannen in de kanaalzone
Kaart 4 Risicozonering in de bedrijventerreinen
Kaart 5 Veiligheidszonering rond de bedrijventerreinen
Kaart 6 Globale gewenste ruimtelijke structuur
Kaart 7 Hypothese van gewenste ruimtelijke structuur kanaalzone
Kaart 8 Te verwijderen woninggroepen
Kaart 9 Bij prioriteit te saneren gronden
Kaart 10 Interventiekaart lokaliseerbare zeer kortetermijnacties

Bij deze ontwerptekst hoort ook een bijlagenbundel met tekst en kaartmateriaal die je hieronder kan downloaden.

Bijlagenbundel met teksten
Kaartenbundel met betrekking tot de watertoets
Kaartenbundel met betrekking tot de economische aspecten
Kaartenbundel met betrekking tot mobiliteitsaspecten
Kaartenbundel met betrekking tot milieuaspecten
Kaartenbundel met betrekking tot natuuraspecten
Kaartenbundel met betrekking tot leefbaarheidsaspecten
Kaartenbundel met betrekking tot landschapsaspecten

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-west en R4-oost"

De Vlaamse regering heeft op 15 juli 2005 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4-oost en R4-west definitief vastgesteld. In dit plan geeft de Vlaamse Regering aan binnen welke afbakeningslijn zij de Gentse zeehaven wil zien ontwikkelen. Bovendien maakt zij in 10 deelgebieden binnen het havengebied bestemmingswijzigingen en inrichtingsvoorschriften mogelijk. Tenslotte voorziet dit RUP in de inrichting van de R4-oost en R4-west als primaire wegen.

Hieronder vind je meer informatie rond dit ruimtelijk uitvoeringsplan.

Toelichtingsnota
Tekst
Kaartmateriaal voor de afbakening
Kaartmateriaal voor de 10 deelgebieden
Kaartmateriaal voor de R4

Verordenend gedeelte
Afbakeningslijn
Verordenende grafische plannen voor de 10 deelgebieden
Verordenende grafische plannen voor de inrichting van de R4-west
Verordenende grafische plannen voor de inrichting van de R4-oost
Bijhorende stedenbouwkundige voorschriften

Visie resterende koppelingsgebieden en andere te herbestemmen zones (maart 2009)

LEEFBAARHEID

Luchtkwaliteit

Dit rapport beschrijft de resultaten van de luchtkwaliteitsmetingen in 2019 in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone. De VMM mat er de polluenten stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof. De meetresultaten van deze polluenten worden getoetst aan de Europese regelgeving en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Verder bespreekt het rapport de trend van de afgelopen jaren voor de gemeten polluenten en komt ook de trend in de uitstoot en de voornaamste bronnen van de polluenten aan bod.

In bijlage vindt u de samenvatting van dit rapport. Voor een gedetailleerde bespreking van de resultaten verwijzen we naar het rapport dat u kunt terugvinden op de VMM-site via www.vmm.be/lucht/publicaties-lucht

Masterplan groenaanleg R4-oost en R4-west

Bij de heraanleg van de R4-oost en -west wordt voortaan aandacht besteed aan groenaanleg. Hiertoe werd een leidraad opgemaakt door AWV.

Tekst
Masterplan groenaanleg R4-oost en R4-west

Kaarten
Kaarten R4-oost
Kaarten R4-west

Visie resterende koppelingsgebieden en andere te herbestemmen zones (maart 2009)

Planprogramma koppelingsgebieden voor de Gentse kanaalzone

Op 24 februari 2006 heeft de Vlaamse regering het planprogramma “Gentse kanaalzone – Koppelingsgebieden, fase 1” van de Vlaamse Landmaatschappij goedgekeurd.

In dit programma staat een overzicht van lopende, geprogrammeerde of gewenste projecten op vlak van inrichting en beheer voor de koppelingsgebieden in de Gentse kanaalzone. Dit programma vormt de basis voor de Vlaamse Landmaatschappij om landinrichtingsplannen op te maken voor de koppelingsgebieden Desteldonk noord, Desteldonk zuid, Rieme zuid, Doornzele noord, Langerbrugge zuid, Doornzele kanaalzijde, Rieme oost, Sint-Kruis-Winkel zuid, Klein Rusland oost en Rieme noord.

Hieronder vind je het besluit van de Vlaamse regering, de tekst van het planprogramma en het bijhorende kaartmateriaal.

besluit van van de Vlaamse regering
tekst planprogramma koppelingsgebieden Gentse kanaalzone
Kaart 1 : Situering Gentse Kanaalzone
Kaart 2 : Situering Koppelingsgebieden
Kaart 3 : Koppelingsgebieden Desteldonk noord en zuid
Kaart 4 : Koppelingsgebied Rieme zuid
Kaart 5 : Koppelingsgebied Doornzele noord
Kaart 6 : Koppelingsgebied Langerbrugge zuid
Kaart 7 : Koppelingsgebied Doornzele kanaalzijde
Kaart 8 : Koppelingsgebied Rieme oost
Kaart 9 : Koppelingsgebied Sint-Kruis-Winkel zuid
Kaart 10 : Koppelingsgebied Klein Rusland oost
Kaart 11 : Koppelingsgebied Rieme noord
Kaart 12 : Koppelingsgebied Zelzate zuid
Kaart 13 : Koppelingsgebied Oostakker noord
Kaart 14 : Koppelingsgebied Klein Rusland west
Kaart 15 : Koppelingsgebied Doornzele zuid
Kaart 16 : Desteldonk noord en zuid : verordenend grafisch plan
Kaart 17 : Rieme zuid, Rieme oost, Doornzele noord : verordenend grafisch plan
Kaart 18 : Langerbrugge zuid : verordenend grafisch plan
Kaart 19 : Doornzele kanaalzijde : verordenend grafisch plan
Kaart 20 : Sint-Kruis-Winkel zuid : verordenend grafisch plan
Kaart 21 : Klein Rusland oost : verordenend grafisch plan

Nota huis- en tuintips voor geluidsisolatie

De nota huis- en tuintips voor geluidsisolatie is opgemaakt door het Provinciaal Centrum voor Milieu-onderzoek in opdracht van het projectbureau Gentse Kanaalzone. Aanleiding waren de geluidshinderklachten die door de bewonersgroepen in de Gentse kanaalzone werden gesignaleerd. In deze nota worden enkele basisbegrippen omtrent geluidsisolatie verduidelijkt. Er wordt aangegeven welke elementen van je huis (vensters, deuren en daken) en tuin (muren en omgeving) je zelf kan aanpakken om de geluidshinder te beperken. Verder vind je in de nota technische info en info over financiële tegemoetkomingen.

nota huis- en tuintips

MOBILITEIT

Masterplan groenaanleg R4-oost en R4-west

Bij de heraanleg van de R4-oost en -west wordt voortaan aandacht besteed aan groenaanleg. Hiertoe werd een leidraad opgemaakt door AWV.

Tekst

Kaarten
Kaarten R4-oost
Kaarten R4-west

Raamplan onderliggend wegennet voor de Gentse kanaalzone en omliggende kernen

Deze streefbeeldstudie behandelt de gewenste verkeersafwikkeling op het onderliggend wegennet voor het gebied binnen de R4-west en R4-oost. Met het onderliggend wegennet worden de secundaire en lokale wegen bedoeld.

Deze studie resulteerde in een actieplan voor de inrichting van de wegen in het zeehavengebied en een handleiding voor de inrichting van de lokale wegen in de omgevende dorpen.

Hieronder volgt een overzicht van het document ‘Raamplan onderliggend wegennet voor de Gentse kanaalzone en omliggende kernen’.

Tekst met figuren
Integrale tekst raamplan onderliggend wegennet

Figuren voor de afbakening van het havengebied, locaties voor orientatiehavens en gewenste typeprofielen
Figuur 4 afbakening van het havengebied
Figuur 6 gewenst typeprofiel secundaire havenweg
Figuur 7 gewenst typeprofiel secundaire havenweg rond Kluizendok
Figuur 9 gewenst typeprofiel havenverbindingsweg
Figuur 10 gewenst typeprofiel havenontsluitingsweg
Figuur 11 gewenst typeprofiel havenerftoegangsweg
Figuur 15 mogelijke locaties voor oriëntatiehavens
Figuur 19 gewenst typeprofiel secundaire weg type II, buiten bebouwde kom
Figuur 20 gewenst typeprofiel secundaire weg type II, binnen bebouwde kom
Figuur 23 gewenst typeprofiel secundaire weg type III, N70
Figuur 29 gewenst typeprofiel lokale verbindingsweg
Figuur 35 gewenst typeprofiel lokale ontsluitingsweg
Figuur 36 gewenst typeprofiel lokale weg type III

Kaarten
Kaart 1 gewenste ontsluitingstructuur
Kaart 2 openbaar vervoernetwerk
Kaart 3 fietsroutenetwerk
Kaart 4 routes voor uitzonderlijk transport
Kaart 5 wegencategorisering
Kaart 6 gewenste regionale ruimtelijke structuur volgens strategisch plan voor de Kanaalzone
Kaart 7 gewenste regionale ruimtelijke structuur volgens het mobiliteitsplan regio Gent

Raamplan voor de R4-west en R4-oost

Deze streefbeeldstudie behandelt de gewenste verkeersafwikkeling op de R4-west en R4-oost. De R4-west en R4-oost zijn binnen het hoofdwegennet van Gent en omgeving verantwoordelijk
voor de noord-zuidverbindingen en de ontsluiting van het Gentse havengebied. Deze studie resulteerde in een plan voor de inrichting van de R4-west en R4-oost.

Hieronder volgt een overzicht van het document ‘Raamplan R4-west en R4-oost’.

Tekst
Integrale tekst raamplan R4-west en R4-oost

Kaarten

Kaart 0 situering in het bestaande wegennet Kaart 16 knooppunt 9 west
Kaart 1 bestaande toestand R4-west Kaart 17 knooppunt 10 west
Kaart 2 bestaande toestand R4-oost Kaart 18 knooppunt 1 oost
Kaart 3 concept streefbeeld Kaart 19 knooppunt 2 oost
Kaart 4 plannen en projecten langs R4-west Kaart 20 knooppunt 3 oost
Kaart 5 plannen en projecten langs R4-oost Kaart 21 knooppunt 4 oost
Kaart 6a concept voor R4-west (figuur) Kaart 22 knooppunt 4bis oost
Kaart 6b concept voor R4-west (legende) Kaart 23 knooppunt 5bis oost
Kaart 7 concept voor R4-oost (figuur met legende) Kaart 24 knooppunt 5 oost
Kaart 8 knooppunt 1 west Kaart 25 knooppunt 6 oost
Kaart 9 knooppunt 2 west Kaart 26 knooppunt 6bis oost
Kaart 10 knooppunt 3 west Kaart 27 knooppunt 7 oost
Kaart 11 knooppunt 4 west Kaart 28 knooppunt 7bis oost
Kaart 12 knooppunt 5 west Kaart 29 knooppunt 8 oost
Kaart 13 knooppunt 6 west Kaart 30 knooppunt 9 oost
Kaart 14 knooppunt 7 west Kaart 31 fietssysteem langs R4-west en R4-oost
Kaart 15 knooppunt 8 west Kaart 32 openbaar vervoer langs R4-west en R4-oost

MILIEU

Nota verdere verduurzaming van de economische ontwikkeling in de Gentse kanaalzone

Deze nota verdere verduurzaming van de economische ontwikkeling in de Gentse kanaalzone reikt verbeteropties aan voor de inhoudelijke opties en acties opgenomen in het ”Voorstel van strategisch plan voor de Gentse kanaalzone’ vanuit een ruimtelijk-economisch en milieu-economische invalshoek en op het vlak van mobiliteit en infrastructuur.

In functie van de verdere besluitvorming over het strategisch plan zal deze nota het voorstel van strategisch plan bijstellen.

Niet-technische samenvatting nota verduurzamend scenario

Nota plan-milieueffectenrapport op strategisch planniveau voor de Gentse kanaalzone (nota plan-MER)

Nota ruimtelijk veiligheidsrapport op strategisch plan-niveau voor de Gentse kanaalzone (nota RVR)

De nota ruimtelijke veiligheidsrapport op strategisch planniveau voor de Gentse kanaalzone (nota RVR) toetst de externe veiligheidsrisico’s van de inhoudelijke opties opgenomen in het ”Voorstel van strategisch plan voor de Gentse kanaalzone”.

In functie van de verdere besluitvorming over het strategisch plan zal deze nota het voorstel van strategisch plan bijstellen.

Niet-technische samenvatting nota RVR met figuren
Niet-technische samenvatting nota RVR zonder figuren

Lichtplan Gentse Kanaalzone

NATUUR

Inventaris van de natuurwaarden in de Gentse kanaalzone ter voorbereiding van de afbakening van de ecologische infrastructuur

Beoordelingsverslag

Ecohydrologisch onderzoek in de Moervaart- en Kalevallei

Onroerend erfgoedonderzoek in de Moervaart- en Kalevallei

Geschiktheid van de sites Suikerfabriek Moerbeke en Oud Vliegveld Lochristi als robuuste natuurkernen ikv de natuurcompensatie voor de Gentse Zeehaven

Fosfaatstudie Moervaartvallei

Landbouweffectrapport Wulfsdonk-Turfmeersen

LANDBOUW

Landbouweffectrapport Wulfsdonk-Turfmeersen