Een duidelijk toekomstbeeld voor Zelzate

Ter hoogte van Zelzate komen heel wat te ontwikkelen infrastructuren samen in combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen: de verdere omvorming van de R4-Oost en R4-West (R4WO), spoorprojecten (Rail Ghent Terneuzen, Trein Gent Terneuzen en de havenspoorlijn), pijpleidingen (oa. CUST), de toekomst van Klein Rusland met de reservatiestrook voor de verdieping van de Zelzatetunnel, kanaalaanpassingen,… Op dit moment is er echter geen geïntegreerd toekomstbeeld vastgelegd voor al deze infra. Om alle puzzelstukken samen te leggen en een duidelijk toekomstbeeld voor Zelzate te creëren, heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, in overleg met provinciegouverneur Carina Van Cauter, de opdracht gegeven aan het projectbureau Gentse Kanaalzone om een dergelijk toekomstbeeld te maken. ‘Het doel is verder inzicht krijgen in de complexiteit, verwevenheid én de ruimtelijke en landschappelijke impact van de verschillende projecten’, zegt minister Peeters. ‘We zullen hiervoor uiteraard nauw samenwerken met North Sea Port, alle betrokken overheden en organisaties.’

Op vraag van omgeving en stakeholders

De verschillende projecten bevinden zich in een verschillende fasen van besluitvorming. Het dossier R4WO is het verst gevorderd.  De werken in het kader van de eerste quick wins zijn gestart, en de PPS-procedure is lopende. ‘Voor al die te ontwikkelen infrastructuren en ruimtelijke ontwikkelingen bij Zelzate is een doordacht toekomstbeeld nodig. In de omgeving en bij verschillende stakeholders leeft al lang de vraag naar het ontwikkelen van een gedragen visie. Om aan deze vraag tegemoet te komen, starten we nu een conceptuele ontwerpoefening op’, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. ‘Op voorstel van mijn administratie én na overleg met Carina Van Cauter, provinciegouverneur én voorzitter van het project Gentse Kanaalzone, laat ik deze opdracht via het projectbureau Gentse Kanaalzone lopen. Het projectbureau heeft expertise in de procesbegeleiding van dergelijke processen en heeft een uitstekend netwerk in de Kanaalzone. De subsidie-overeenkomst van de Vlaamse overheid met het projectbureau Gentse Kanaalzone maakt het mogelijk om deze extra opdracht aan hen op te dragen.’

Ter hoogte van Zelzate ontwikkelen de komende jaren een groot aantal verschillende infrastructuren tot een complex knooppunt. Een duidelijk toekomstbeeld is wenselijk. (© Omgeving bv)

 

Concrete aanpak uitwerken met alle betrokken partijen

‘Vóór de conceptuele ontwerpoefening van start gaat, zal er eerst een inventarisatie gebeuren van de beschikbare kennis over de infrastructuren en ruimtelijke ontwikkelingen die in Zelzate samen komen. De komende weken wordt een startoverleg opgezet met alle betrokken overheden en stakeholders. Tijdens dat overleg zullen we aan alle betrokken partijen vragen om deze oefening te ondersteunen. Daarnaast is het bedoeling om verdere afspraken te maken voor de concrete aanpak: timing, uitwerken van een bestek, financieringsafspraken, …’, bevestigt Carina Van Cauter nog.

Zicht vanaf de Zonneberg richting Debbautshoek en openstaande Zelzatebrug. Achter de akker en struikengordel ligt de E34 verscholen. (© Carl Dejonghe)

Over het projectbureau Gentse Kanaalzone

Sinds november 2002 is het projectbureau Gentse Kanaalzone het subregionaal overlegorgaan voor de impact van havenactiviteiten op de ruimtelijke ordening, het leefmilieu, de mobiliteit en leefbaarheid van de woonkernen. Het projectbureau Gentse Kanaalzone is op die manier de spil in het bewaken van de evenwichtige, geïntegreerde gebiedsgerichte uitbouw van de kanaalzone en dit via de realisatie van een jaarprogramma dat gezamenlijk met alle partners tot stand komt. Het project Gentse Kanaalzone is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Evergem en Zelzate, de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid en Havenbedrijf Gent-North Sea Port (Flanders).