Een duidelijk toekomstbeeld voor Zelzate

Ter hoogte van Zelzate komen heel wat te ontwikkelen infrastructuren samen in combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen: de verdere omvorming van de R4-Oost en R4-West (R4WO), spoorprojecten (Rail Ghent Terneuzen, Trein Gent Terneuzen en de havenspoorlijn), pijpleidingen (oa. CUST), de toekomst van Klein Rusland met de reservatiestrook voor de verdieping van de Zelzatetunnel, kanaalaanpassingen,… Op dit moment is er echter geen geïntegreerd toekomstbeeld vastgelegd voor al deze infra. Om alle puzzelstukken samen te leggen en een duidelijk toekomstbeeld voor Zelzate te creëren, heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, in overleg met provinciegouverneur Carina Van Cauter, de opdracht gegeven aan het projectbureau Gentse Kanaalzone om een dergelijk toekomstbeeld te maken. ‘Het doel is verder inzicht krijgen in de complexiteit, verwevenheid én de ruimtelijke en landschappelijke impact van de verschillende projecten’, zegt minister Peeters. ‘We zullen hiervoor uiteraard nauw samenwerken met North Sea Port, alle betrokken overheden en organisaties.’

Op vraag van omgeving en stakeholders

De verschillende projecten bevinden zich in een verschillende fasen van besluitvorming. Het dossier R4WO is het verst gevorderd.  De werken in het kader van de eerste quick wins zijn gestart, en de PPS-procedure is lopende. ‘Voor al die te ontwikkelen infrastructuren en ruimtelijke ontwikkelingen bij Zelzate is een doordacht toekomstbeeld nodig. In de omgeving en bij verschillende stakeholders leeft al lang de vraag naar het ontwikkelen van een gedragen visie. Om aan deze vraag tegemoet te komen, starten we nu een conceptuele ontwerpoefening op’, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. ‘Op voorstel van mijn administratie én na overleg met Carina Van Cauter, provinciegouverneur én voorzitter van het project Gentse Kanaalzone, laat ik deze opdracht via het projectbureau Gentse Kanaalzone lopen. Het projectbureau heeft expertise in de procesbegeleiding van dergelijke processen en heeft een uitstekend netwerk in de Kanaalzone. De subsidie-overeenkomst van de Vlaamse overheid met het projectbureau Gentse Kanaalzone maakt het mogelijk om deze extra opdracht aan hen op te dragen.’

Ter hoogte van Zelzate ontwikkelen de komende jaren een groot aantal verschillende infrastructuren tot een complex knooppunt. Een duidelijk toekomstbeeld is wenselijk. (© Omgeving bv)

 

Concrete aanpak uitwerken met alle betrokken partijen

‘Vóór de conceptuele ontwerpoefening van start gaat, zal er eerst een inventarisatie gebeuren van de beschikbare kennis over de infrastructuren en ruimtelijke ontwikkelingen die in Zelzate samen komen. De komende weken wordt een startoverleg opgezet met alle betrokken overheden en stakeholders. Tijdens dat overleg zullen we aan alle betrokken partijen vragen om deze oefening te ondersteunen. Daarnaast is het bedoeling om verdere afspraken te maken voor de concrete aanpak: timing, uitwerken van een bestek, financieringsafspraken, …’, bevestigt Carina Van Cauter nog.

Zicht vanaf de Zonneberg richting Debbautshoek en openstaande Zelzatebrug. Achter de akker en struikengordel ligt de E34 verscholen. (© Carl Dejonghe)

Over het projectbureau Gentse Kanaalzone

Sinds november 2002 is het projectbureau Gentse Kanaalzone het subregionaal overlegorgaan voor de impact van havenactiviteiten op de ruimtelijke ordening, het leefmilieu, de mobiliteit en leefbaarheid van de woonkernen. Het projectbureau Gentse Kanaalzone is op die manier de spil in het bewaken van de evenwichtige, geïntegreerde gebiedsgerichte uitbouw van de kanaalzone en dit via de realisatie van een jaarprogramma dat gezamenlijk met alle partners tot stand komt. Het project Gentse Kanaalzone is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Evergem en Zelzate, de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid en Havenbedrijf Gent-North Sea Port (Flanders).

Nieuwe recreatieve fietskaart kanaalzone

De nieuwe recreatieve fietskaart is er!

Spring op de fiets en ontdek verrassende plekken in en rond de Gentse kanaalzone!

Deel je foto’s en ervaringen op Instagram of Facebook. En misschien sta jij wel in de volgende nieuwsbrief.

#hierbijonsindekanaalzone

België, Vlaanderen en Nederland tekenen intentieverklaring voor spoorlijn Gent-Terneuzen

Donderdag 25 februari 2021 — België, Vlaanderen en Nederland gaan samen de spoorontsluiting van North Sea Port verder uitwerken met het project Rail Gent Terneuzen (RGT). Om de spoorambities verder waar te maken ondertekenden verschillende partners op woensdag 24 februari een intentieverklaring.

De partners gaan samen verder plannen uitwerken voor een betere spoorontsluiting in North Sea Port tussen Gent en Terneuzen. Ze beogen hierbij drie infrastructuurprojecten:

 • een nieuwe spoorverbinding tussen Zelzate (B) en Axel (NL);
 • de uitbreiding en ontsluiting naar het noorden van de spoorbundel ‘Zandeken’ aan het Kluizendok (B);
 • een nieuwe zuid-oostboog in het spoor ten oosten van de Sluiskilbrug (NL).

Aanduiding van de 3 essentiële spoorprojecten. (© North Sea Port – Rail Gent Terneuzen)

België, Vlaanderen en Nederland voorzien samen 4 miljoen euro (50/50) voor de verdere planuitwerking van RGT. De ondertekenaars zijn hoopvol dat Europa dit unieke grensoverschrijdende spoorproject mee financiert en zullen zich daarvoor gezamenlijk inzetten. Met de ondertekening van de intentieverklaring kondigt zich een nieuwe fase aan in de projectontwikkeling: de nadere uitwerking van de plannen tot 2024. De intentieverklaring voorziet ook in afspraken voor de verdere invulling van het proces en criteria om keuzes te maken.

De intentieverklaring werd ondertekend door de Belgische minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Aan Belgische en Vlaamse zijde tekenden het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, de Stad Gent en de Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter de verklaring. Aan Nederlandse zijde tekenden de Provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en ProRail mee. Als Nederlands-Vlaamse haven ondertekende ook North Sea Port de intentieverklaring.

Een grensoverschrijdende havenregio met multimodale en duurzame ontsluiting

Het gebied rond Gent en Terneuzen ontwikkelt zich meer en meer tot één samenhangende grensoverschrijdende regio, bijvoorbeeld inzake arbeidsmarkt, woningmarkt, cultuur en zorg. De fusie van North Sea Port tot een grensoverschrijdende haven in 2018 versterkt deze ontwikkeling.

De ondertekenende partijen uit Nederland, België en Vlaanderen delen een ambitie voor regionale groei en de ontwikkeling van een dynamisch en florerend North Sea Port. Een verdere ontwikkeling van de spoorontsluiting in het havengebied is daarbij essentieel. North Sea Port maakt deel uit van drie Europese vervoerscorridors waar spoorvervoer een belangrijk deel van uitmaakt. Door de realisatie van de drie spoorprojecten kan North Sea Port zich op Europees niveau verder ontwikkelen als grensoverschrijdende multimodale haven en verbetert de bereikbaarheid van de bedrijven.

‘Meer en beter spoor is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van North Sea Port waar 525 bedrijven actief zijn en 100.000 mensen een job hebben.’

– Kurt Moens, eerste gedeputeerde

RGT bevordert de ontwikkeling van het multimodaal vervoer in de haven waardoor het spoor beter kan samengaan met vervoer van goederen via binnenvaart, zeevaart, weg en pijpleiding. Extra spoorontsluitingen passen ook in het klimaatbeleid door in te zetten op duurzaam transport en leefbaarheid rond en in het havengebied.

Personenvervoer

De aanleg van de spoorverbinding tussen Axel en Zelzate biedt, op termijn, kansen voor grensoverschrijdend personenvervoer tussen Gent en Terneuzen. Deze spoorlijn kan een belangrijk onderdeel vormen van het voorstadsnet van Gent en de vervoerregio, met relevantie voor Oostakker, de kanaaldorpen, Zelzate, Terneuzen en de bereikbaarheid van de bedrijven in de haven. Uit eerste studies blijkt alvast dat het reizigerspotentieel tussen Gent en Terneuzen vergelijkbaar is met soortgelijke grensoverschrijdende regionale spoorlijnen.

“De intentieverklaring is een nieuwe mijlpaal voor de verbetering van het spoornetwerk tussen Gent en Terneuzen en brengt personenvervoer een stap dichterbij.”

– Carina Van Cauter, gouverneur provincie Oost-Vlaanderen

Eerste investeringen gepland

In Vlaanderen zijn de eerste investeringen gepland. De ombouw van de R4 West en de R4 Oost voorziet alvast in de aanleg van 3 spoorkokers voor de nieuwe spoorverbinding Axel-Zelzate. Ook in Nederland zijn eerste spoorinvesteringen voorzien. RGT is (gedeeltelijk) opgenomen in het compensatiepakket ‘Wind in de zeilen’, een economisch en sociaal investeringsplan voor Zeeland na het niet doorgaan van de verhuis van de marinierskazerne naar Vlissingen.

Breed draagvlak voor beter spoor

‘Een betere spoorontsluiting voor North Sea Port past in de ambitie van de Belgische regering om het volume van het goederenvervoer per spoor te verdubbelen tegen 2030. Een betere spoortoegang naar de havens betekent winst voor de binnenlandse economie en voor de lokale bedrijven: één euro investeren in het spoor brengt gemiddeld 3 euro op voor de economie. Door vrachtwagens van de weg te halen, werken we ook voor het klimaat. Daarnaast versterkt de verbinding van Gent met Terneuzen ook de internationale samenwerking met Nederland. Ik ben tevreden dat dit project goed onderzocht wordt en wacht nu de conclusies van de studies af.’ Infrabel volgt de instemming van minister Gilkinet en is verheugd over de ambitie van North Sea Port om het spoor te ontwikkelen en kijkt uit naar de uitvoering.

– Georges Gilkinet, Belgisch minister van Mobiliteit

‘Vanuit Vlaanderen juichen we een initiatief als RGT enkel toe. Het is een voorbeeld van hoe we door middel van samenwerking onze doelstellingen inzake de modal shift kunnen bereiken, een verschuiving richting het spoor zorgt niet alleen voor een vermindering van vrachtverkeer over de weg, het geeft ook een logistieke en economische boost, met finaal een positieve impact op onze luchtkwaliteit en ons klimaat. Door middel van de Vlaamse spoorprioriteiten, opgenomen in het strategisch meerjarenplan van Infrabel, lag de focus vanuit Vlaanderen reeds op spoorlijn 204, met de intentieverklaring voor RGT verscherpen we verder de aandacht voor de Gentse havenzone.’

– Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

‘Het vervoer van goederen per trein is een duurzaam alternatief voor het vervoer over de weg en daarom is het goed dat we naar mogelijk nieuwe spoorverbindingen kijken. Door een oude wens voor een verbetering van de spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen nu nader te onderzoeken komt deze een stap dichterbij. Het is goed dat Nederland en België hier samen in optrekken.’

– Stientje van Veldhoven, Nederlands staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

‘Naast economische motieven zijn voor de drie spoorprojecten het verbeteren van duurzaamheid en leefbaarheid in en rond het grensoverschrijdende havengebied van groot belang. Inzetten op een daling van het vervoer over de weg ten gunste van duurzame alternatieven zoals spoor is de ambitie. RGT kan op termijn 8.500 vrachtwagens per maand van de weg halen, met tot 80% minder CO2-uitstoot per kilometer tot gevolg.’

– Daan Schalck, CEO van North Sea Port

‘Na het plannen van de Nieuwe Sluis in Terneuzen en de fusie van de Gentse haven met Zeeland Seaports is deze spoorontsluiting een nieuwe stap in onze grensoverschrijdende samenwerking. Een samenwerking waar we ten volle in geloven voor de verdere, duurzame, uitbouw van North Sea Port.’

– Sofie Bracke, havenschepen Stad Gent

‘Is de goederenspoorlijn rond het Kanaal van Gent naar Terneuzen voor onze haven economisch van levensbelang, met een reizigerstrein tussen Gent en Terneuzen zal onze regio pas echt één bloeiende, grensoverschrijdende woning- en arbeidsmarkt kennen. We gaan laten zien dat de agglomeratie Gent-Terneuzen bestaat en leeft. Dat is de schaal waarop in de toekomst moet worden geopereerd.’

– Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen

Rapport luchtkwaliteit

Dit rapport beschrijft de resultaten van de luchtkwaliteitsmetingen in 2019 in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone. De VMM mat er de polluenten stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof. De meetresultaten van deze polluenten worden getoetst aan de Europese regelgeving en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Verder bespreekt het rapport de trend van de afgelopen jaren voor de gemeten polluenten en komt ook de trend in de uitstoot en de voornaamste bronnen van de polluenten aan bod.

In bijlage vindt u de samenvatting van dit rapport. Voor een gedetailleerde bespreking van de resultaten verwijzen we naar het rapport dat u kunt terugvinden op de VMM-site via https://www.vmm.be/lucht/publicaties-lucht.

Federale steun voor realisatie spoorlijn Gent – Terneuzen

De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers stemde op donderdag 11 juni 2020 unaniem in om werk te maken van een grensoverschrijdend spoornetwerk voor goederen en personen in de Kanaalzone Gent- Terneuzen. Eerder deed de Nederlandse Tweede Kamer unaniem al hetzelfde.

De Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, North Sea Port, de Stad Gent en de gemeente Terneuzen zijn verheugd dat België en Nederland zich unaniem hebben uitgesproken om tot een gemeenschappelijke visie te komen over het grensoverschrijdende spoornetwerk voor goederen en personen in de Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen.

Personenvervoer tussen Gent en Terneuzen komt een stap dichterbij door een federale resolutie.

Rail Gent Terneuzen

De vijf partners hebben samen in het project Rail Gent Terneuzen onderzocht wat er precies nodig is om het spoor in het grensoverschrijdende havengebied tussen Gent en Terneuzen te verbeteren. Onder meer de verlenging van de spoorlijn L204 tussen Gent en Zelzate richting de Axelse Vlakte in Nederland, staat op het programma.

Steun voor Nederlands-Belgische visie voor grensoverschrijdend spoornetwerk

In december 2019 keurde de Nederlandse Tweede Kamer unaniem een motie goed om verder onderzoek te verrichten om Rail Gent Terneuzen op te nemen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) in 2020. Het federale parlement heeft vandaag donderdag 11 juni 2020 ook unaniem een resolutie goedgekeurd om samen met Nederland werk te maken van een gemeenschappelijke visie voor het grensoverschrijdende spoornetwerk voor goederen en personen in de Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen. Maar er is meer. In de federale resolutie wordt ook gevraagd om onmiddellijk te starten met de uitvoering van wat al beslist was voor spoorlijn L204: het afschaffen van overwegen op de spoorlijn en de start van potentieel- en haalbaarheidsstudies voor personenvervoer. Personenvervoer kent een belang voor 700 000 inwoners binnen de grensoverschrijdende kanaalzone die momenteel beperkt ontsloten is met openbaar vervoer.

“Een verbeterd spoornetwerk tussen Gent en Terneuzen is belangrijk voor 700 000 bewoners en de verdere ontwikkeling van North Sea Port”.

wnd. gouverneur Didier Detollenaere, voorzitter project Gentse Kanaalzone

Verdere ontwikkeling van havengebied North Sea Port

De steun van beide landen is een belangrijke stap om het spoor in het grensoverschrijdende havengebied verder te ontwikkelen zowel voor goederen- als voor personenvervoer. Beide landen werken zo mee verder aan de ontwikkeling van North Sea Port waar 525 bedrijven actief zijn en waardoor liefst 100 000 mensen een job hebben. North Sea Port is momenteel de nummer drie van de Europese havens inzake toegevoegde waarde (14,5 miljard EUR).

“Ook ondersteunen beide landen hierdoor de verdere ontwikkeling van North Sea Port waar 525 bedrijven actief zijn en 100 000 mensen een job hebben.”

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie

Inzetten op duurzame verbindingen met het achterland

De verlenging van spoorlijn L204 tot in Terneuzen zorgt voor een noodzakelijke verbetering van het goederenvervoer per spoor. De Axelse Vlakte – het grote bedrijventerrein in Nederland en nabij de grens dat in ontwikkeling is – kan dan rechtstreeks op het spoor worden aangesloten. De spoorlijn sluit aan op de Schelde-Seineverbinding. De verdere ontwikkeling van deze noord-zuid verbinding over het water én de uitbouw van het spoorwegnet laten North Sea Port toe nog meer in te zetten op duurzame verbindingen met het achterland.

Renovatie kunstwerk Speybank in Gentse Kanaalzone

Na 12 jaar weer en wind te trotseren was een renovatie van het kunstwerk ‘Speybank’ in de Gentse Kanaalzone dringend nodig. De wanden en chassisbalken van de containers begonnen ernstige roestvorming te vertonen waardoor de structurele stabiliteit in het gedrang kwam. Er werd gekozen voor een grondige aanpak: volledige vernieuwing van de containers. Vrijdag 10 januari 2020 was de renovatie een feit.

‘Renoveren van de constructie is noodzakelijk om de veiligheid te blijven waarborgen. Als eigenaar van de constructie moet de Provincie als een goede huisvader waken over haar patrimonium.’

Eerste gedeputeerde Kurt Moens

Het kunstwerk heeft een industrieel karakter, waarbij het behoud van de oorspronkelijke materie van minder belang is dan bij de restauratie van een traditioneel kunstwerk. Ook de kunstenaar van het werk heeft geen bezwaar.

Het kunstwerk van Luc Deleu werd in 2007 aangekocht in het kader van het project Gentse Kanaalzone dat de Ruimtelijke Planningsprijs 1999 won.

FC SKW speelt eerste match in nieuw stadion

Na jaren voetballen in de schaduw van de cokesfabriek van ArcelorMittal Gent heeft FC Sint-Kruis-Winkel eindelijk de plek gekregen die het verdiend: in het kanaaldorp zelf! Eindelijk gedaan met het gevaarlijke oversteken van de John Kennedylaan en de risico’s die verbonden zijn aan voetballen op een industriële site.

Op zondag 5 januari 2020 speelde het eerste elftal een eerste match in de nagelnieuwe infrastructuur langsheen de Barkstraat. De derby tegen VC Boekhoute werd overtuigend gewonnen met 3 – 0. Alvast een mooie start.

Door de realisatie van deze 1ste fase geven de Stad Gent en de partners verder uitvoering aan het strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone. Zo wint iedereen!

Voorlopige zuidelijke havenring Gent

Spoorlijn Gent-Zelzate-Terneuzen

DRJ_5945

Op 21 december 2018 keurde de minister van Omgeving het project spoorlijn Gent-Terneuzen goed als ‘strategisch project’ (tiende oproep strategische projecten, 2018, zie https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen/Strategische-projecten) .

Met dit strategisch project willen de overheden, de haven, de bedrijven en de bewoners in de regio de spoorambities concreet maken. De aanvraag voor dit strategisch project werd ingediend door de provincie Oost-Vlaanderen (Project Gentse Kanaalzone). 67% van de financiering is afkomstig van het Vlaams gewest, 33% van de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent. Volgende instanties of groeperingen ondersteunden de aanvraag via een ‘letter of support’: provincie Zeeland, North Sea Port, Gent, Evergem, Zelzate, Wachtebeke, Terneuzen, VOKA, Vegho, GMF, ArcelorMittal, Volvo Cars, Infrabel en de bewonersgroepen van Oostakker, Sint-Kruis-Winkel, Rieme, Hoge Weg, Moerbeke, Muide-Meulestede en Terdonk.

Waarover gaat dit project?

Naast de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen zorgt deze fusie voor nieuwe dynamiek in de regio. De integratie van beide havens tot North Sea Port noodzaakt een verbeterde interne goederenspoorverbinding. De toegenomen economische groei maakt dat een deel van de vacatures niet langer ingevuld raakt. Een reizigerstrein is het middel om werkzoekenden in de stad naar de bedrijven in de haven te brengen. Deze trein kan meteen ook zorgen voor een goede verbinding van Terneuzen, Zelzate, Wachtebeke, de kanaaldorpen en Oostakker met Gent en omstreken. In tijden van congestie op de weg, van klimaatactie en een grote maatschappelijke aandacht voor de fijn stofproblematiek, wordt spoor een aanlokkelijk alternatief, al dan niet gekoppeld aan nieuwe technologie zoals waterstof (zowel grijze als groene waterstof is op termijn voorhanden in het havengebied).

Dit project heeft tot doel de nodige omkadering te kunnen aanleveren om deze grensoverschrijdende visie vanuit een ruimtelijke-mobiliteitsinsteek verder uit te werken en om te zetten in een actieprogramma voor realisatie op het terrein, gekoppeld aan initiatieven om realisatiemiddelen te bekomen.

Als producten beoogt het project o.m.:

 • een werkbare projectstructuur met alle betrokken partners
 • structuurschetsen voor de hele grensoverschrijdende kanaalzone mbt toekomstige spoorontsluitingen zowel voor goederen als voor personen (macroniveau, lange termijn) (inclusief de havenspoorlijn langsheen de E34)
 • structuurschetsen voor de verschillende (nieuwe) stationsomgevingen die een eensgezinde en gedragen visie uitdrukken (microniveau)
 • een actieprogramma ter realisatie,
 • middelen voor realisatie voor zowel het goederen- als het personenvervoer in de regio
 • een verruiming van het draagvlak, zodat op alle niveaus (Europees, Nederland, federaal, Vlaams, provinciaal, lokaal,…) werk kan gemaakt het verbeteren van de spoorontsluiting van de Gentse haven
 • een goede afstemming tussen goederenvervoer en tussen personenvervoer

Het project start medio juni 2019 en loopt 3 jaar onder leiding van een projectcoördinator.

 

Een spoorlijn van Gent naar Terneuzen, zowel voor goederen als voor personen

De vraag naar goed openbaar vervoer leeft al langer in de Gentse kanaalzone. Vooral voor het inzetten van de bestaande goederenspoorlijn 204 tussen Gent-Dampoort en ArcelorMittal voor reizigersvervoer bestaat een groot draagvlak. Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben hierrond in het verleden acties en initiatieven opgezet, de provincieraad en de betrokken gemeenteraden stemden hierrond unanieme moties. Voordelen van een grensoverschrijdende spoorlijn voor zowel goederen als personen:

 • minder files
 • extra troef voor de vestiging van nieuwe bedrijven en/of goederenstromen
 • beter invullen van de openstaande vacatures in het grensoverschrijdende havengebied
 • betere luchtkwaliteit (cfr. fijn stof actieplan voor Gent en de Gentse kanaalzone)
 • vermindering C02 uitstoot (cfr. Vlaams en provinciaal klimaatplan)

Medio 2017 verkregen de havens van Gent en Zeeland Seaports, nu gefuseerd tot North Sea Port, subsidies van Europa (in kader van Connecting Europe Facility (CEF). Projectpartners zijn de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, de stad Gent en de gemeente Terneuzen. Het Europees project gaat uit van een grensoverschrijdende spoorlijn van Gent naar Terneuzen voor zowel personen als goederen. Dankzij dit Europees project staat de spoorlijn Gent-Zelzate-Terneuzen hoog op de agenda’s.

Momenteel loopt de opmaak van de potentieelstudie voor personenvervoer.

Meerjarenplan investeringsplan van NMBS en Infrabel 2018-2019

Dit najaar liep het overleg over het nieuwe investeringsplan voor de NMBS en Infrabel. 24 parlementsleden van diverse partijen schreven de bevoegde mobiliteitsministers (minister François Bellot en minister Ben Weyts) aan om de spoorlijn Gent-Zelzate-Terneuzen mee in dit investeringsplan te krijgen.

De inspanningen van de parlementsleden van de diverse partijen hebben hun vruchten afgeworpen. De inzet van personenvervoer op spoorlijn 204 is meegenomen in het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams gewest en de Federale overheid omtrent de strategische spoorinvesteringsprojecten. In dit belangrijke akkoord is voor de opwaardering van spoorlijn L204 een budget voorzien van 1 miljoen € voor studiekosten en 10 miljoen € Vlaamse cofinanciering voor de afschaffing van de overwegen op L204 langs de R4.

Tevens is beslist dat, indien de Europese subsidies voor een bedrag van 18,2 miljoen € effectief worden ontvangen in het kader van de elektrificatie van de Lijn Mol-Hamont, de federale regering de voorkeur zal geven aan de ondertekening van een bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord voor de herbesteding van deze geldmiddelen voor de ombouw van de spoorlijn L204.

Voor de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen, binnen één toonaangevend havengebied, zullen Europese middelen gesolliciteerd worden om het project mee te financieren.

Tenslotte voorziet het akkoord ook in 4,8 miljoen € aan federale middelen voor de aanpassing van de haven van Gent aan de Europese normen inzake goederenvervoer.